ورودي 1390

دانشجويان ورودي 1390

اساتيد راهنما

موضوع پايان نامه

نام و نام خانوادگي

دكتر محمد كريمي

دكتر محمد طالعي

مكان يابي پاركهاي شهري با استفاده از تحليل هاي چند معياره مكاني مشاركتي

رضا ابراهيمي مهر

دكتر محمد كريمي

دكتر محمد طالعي

مدل سازي رشد توسعه شهر بوسيله خودكاره سلولي برداري

سميه ابوالحسني

دكتر محمدسعدي مسگري

داده كاوي مكاني زماني بيماري مالاريا

آرمين احمدي

دكتر عباس عليمحمدي

پيش بيني تصادفات جاده اي با استفاده از روشهاي تحليل مكاني- زماني

مهدي احمدي

دكتر محمد كريمي

دكتر علي منصوريان

تهيه نقشه آسيب پذيري بيماري سالك با استفاده از روشهاي داده كاوي مكاني

پگاه اخوان ايرايي

دكتر محمد كريمي

دكتر عباس عليمحمدي

برنامه ريزي كشت محصولات مختلف با استفاده از برآورد نياز آبي و روشهاي بهينه سازي مكاني

هادي اسمعيل پوراسطرخي

دكتر علي­اصغر آل شيخ

تحليل و ارزيابي حوادث جاده اي ناشي از حمل و نقل مواد خطرناك در مسير ترانزيتي تهران- بندرعباس

منصور اورعي

دكتر محمدسعدي مسگري

داده كاوي مسير با توسعه روش خوشه بنديFCM

زاهده ايزكيان

دكتر محمدرضا ملك

بررسي و طبقه بندي اصول طراحي سيستم هاي اطلاعات مكاني مردم گستر با تاكيد بر رابط كاربر

حسين برخورداري دشت خاكي

دكتر علي منصوريان

زنجيره سازي وب سرويس هاي مكاني به روش فرآيند مبنا( مطالعه موردي:مطالعات آلودگي هوا)

ايمان توكلي

دكتر علي­اصغر آل شيخ

طراحي و توسعه وب سرويس هاي مكاني براي پيش بيني و پايش سيل در محيط شهري

رسول جلالي فر

دكتر عباس عليمحمدي

دكتر ابوالقاسم صادقي نياركي

مدلسازي و پيش بيني مكاني- زماني كانون هاي ريزگرد

الهام خدابنده لو

دكتر محمدسعدي مسگري

دكتر محمد طالعي

مسير يابي بهينه در شبكه هاي شهري با استفاده از الگوهاي ترافيكي و داده هاي آني

مجتبي خزايي

دكتر علي­اصغر آل شيخ

دكتر عباس عليمحمدي

مقايسه كارايي انواع شبكه هاي عصبي در پيش بيني مكاني و زماني آلودگي هواي شهر تهران

مهرداد رفيع پورگتابي

دكتر محمد طالعي

طراحي و پياده سازي يك سامانه مشاركتي مكاني براي بهبود سرويس 137 شهري

ندا رنجبرنوشري

دكتر علي­اصغر آل شيخ

دكتر ابوالقاسم صادقي نياركي

جانمايي سنسورهاي بي سيم با هدف بيشينه سازي پوشش سنجنده

رضا زارعي

دكتر محمدرضا ملك

افزايش دقت هندسي مشاهدات سنجنده ها در سيستم هاي همراه به منظور نمايش سه بعدي

حسين فلاحي

 

دكتر محمد كريمي

دكتر محمد طالعي

توسعه يك سيستم حامي تصميم گيري مكاني جهت برنامه ريزي اسكان موقت( مطالعه موردي: سازمان دهي جهت مديريت بحران زلزله)

 

 

سميرا سنگينيان

دكتر محمدسعدي مسگري

دكتر علي منصوريان

ارزيابي كارايي الگوريتم زنبور عسل در حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه

امين سيف

دكتر عباس عليمحمدي

دكتر ابوالقاسم صادقي نياركي

طراحي و توسعه سيستم حمل و نقل جاده اي با استفاده از crowdsourcing در بستر SDI

مريم شاكري

دكتر محمد طالعي

مديريت رواناب در مناطق شهري با استفاده از زيرساخت سبز

محمد شاه حيدري

دكتر محمد طالعي

طراحي و توسعه سيستم حامي تصميم گيري مكاني جهت ارزيابي پتانسيل انرژي باد

طيبه صديق

دكتر محمدرضا ملك

استخراج قواعد مكاني براي توصيف اختلاف هندسي بين نقشه هاي VGI و مرجع

راهبه عابدي

دكتر محمد كريمي

دكتر عباس عليمحمدي

مدلسازي پتانسيل يابي منابع هيدروكربني با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني

محمد عرب اميري

دكتر محمدسعدي مسگري

دكتر عباس عليمحمدي

مدلسازي اثرات تغييرات كاربري هاي شهري با استفاده از عامل تصميم گير

محمدحسين عسگري مهرابادي

دكتر محمدسعدي مسگري

دكتر علي منصوريان

بهينه يابي مكاني پايلوت هاي زيست انرژي با رويكرد فرا ابتكاري

هيراد كريمي گلپايگاني

دكتر عباس عليمحمدي

دكتر محمدرضا ملك

تحليل و مدلسازي مكاني- زماني بيماري سالك

ابوالفضل ملالو

دكتر محمدسعدي مسگري

دكتر محمدرضا ملك

مدلسازي عامل مبناي رفتار ملخ صحرايي در تخريب محصولات كشاورزي

اميد مهرعليان

دكتر محمد كريمي

دكتر علي منصوريان

توسعه يك سيستم تخصيص كاربري اراضي متن باز

آزاده نصيري دهج

دكتر محمد كريمي

دكتر محمدسعدي مسگري

طراحي و توسعه مدل داده مكاني كاداستر زمانمند

 

ريحانه نعمت اللهي

دكتر محمد طالعي

دكتر محمد كريمي

مكان يابي مراكز نواحي و محلات شهري با استفاده از مفاهيم اختلاط كاربري ها

سبحان موحدي

دكتر علي­اصغر آل شيخ

دكتر ابوالقاسم صادقي نياركي

بهبود ناوبري هواپيماي بدون سرنشين با استفاده از تحليل هاي مكاني

هدا اله بخشي

دكتر علي­اصغر آل شيخ

دكتر عباس عليمحمدي

طراحي و توسعه يك سيستم مشاركتي براي حمل و نقل عمومي شهري(مطالعه موردي: سيستم اتوبوسراني شهري)

فريده تيموريان

تاریخ به روز رسانی:
1394/12/15
تعداد بازدید:
5709
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.