اداری مالی

معاون اداری و مالی دانشکده


        نام و نام خانوادگی: 
        عنوان سازمانی : 
        میزان تحصیلات : 
         تلفن تماس: 
        آدرس نامه الکترونیکی:
        آدرس وب سایت شخصی:
        رزومه علمی:

 
 
 
 
 
 
 
  
   معرفی کارکنان اداری مالی:

                 نام و نام خانوادگی

                             عنوان سازمانی

            میزان تحصیلات 

          شماره تماس

 عکس
 مریم حامی خواه

                مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

 کارشناس

88770218

داخلی400 


                    نجمه رجبی
               مسئول دبیرخانه
       لیسانس
  2-88877071
داخلی 335 


                     ابراهیم افشار

                مسئول انبار فنی

 دیپلم
  2-88877071

داخلی 120

                   علی عباس زاده

              انبار دار

 لیسانس
  2-88877071

داخلی 210
 

                       افرنگ اصغری          

            کارپرداز                                                                                    
 
2-88877071
داخلی 150

             علی طاهری

            تأسیسات                                                

 دیپلم
2-88877071

داخلی 110
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/05
تعداد بازدید:
5348