مدیر گروه
دکتر محمودرضا صاحبی
دانشیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور
 شرح وظایف و اختیارات مدیر گروه:
 • تهیه و تنظیم برنامه‏ های درسی گروه در هر نیمسال تحصیلی و پیشنهاد آن به شورای دانشکده
 • نظارت بر آموزش علمی و عملی دانشجویان طبق برنامه‏ های مصوب در گروه
 • تنظیم برنامه تدریس اعضای هیأت علمی گروه و ابلاغ برنامه به آنان
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف اعضای هیأت علمی گروه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنان
 • نظارت بر تشکیل کلاس‏ های درس طبق برنامه‏ های تنظیمی
 • راهنمایی دانشجویان در زمینه‏ های تحصیلی و اجتماعی
 • نظارت و رسیدگی به روابط بین دانشجویان و استادان به منظور رفع اشکالات احتمالی آنان
 • شناسایی نیازهای تجهیزاتی و آموزشی گروه و ارائه پیشنهادات لازم به منظور تأمین به موقع آنان
 • تنظیم برنامه کلی و بودجه سالیانه گروه و ارائه آن به رئیس دانشکده جهت لحاظ نمودن در بودجه کلی
 • پیشنهاد ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی گروه به رئیس دانشکده در حدود قوانین و مقررات مربوط و طرح در شورای دانشکده
 • شرکت در شورای دانشکده
 • همکاری و هماهنگی با سایر گروه‏ های آموزشی دانشکده در زمینه استفاده از امکانات و تجهیزات موجود
تاریخ به روز رسانی:
1402/08/23
تعداد بازدید:
12071