مدیر گروه
 دكتر محمد سعدي مسگري
دانشيار گروه سيستمهاي اطلاعات مكاني
 شرح وظايف و اختيارات مدير گروه:
 • تهيه و تنظيم برنامه‏ هاي درسي گروه در هر نيمسال تحصيلي و پيشنهاد آن به شوراي دانشكده
 • نظارت بر آموزش علمي و عملي دانشجويان طبق برنامه‏ هاي مصوب در گروه
 • تنظيم برنامه تدريس اعضاي هيأت علمي گروه و ابلاغ برنامه به آنان
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف اعضاي هيأت علمي گروه و ايجاد هماهنگي بين فعاليت آنان
 • نظارت بر تشكيل كلاس‏ هاي درس طبق برنامه‏ هاي تنظيمي
 • راهنمايي دانشجويان در زمينه‏ هاي تحصيلي و اجتماعي
 • نظارت و رسيدگي به روابط بين دانشجويان و استادان به منظور رفع اشكالات احتمالي آنان
 • شناسايي نيازهاي تجهيزاتي و آموزشي گروه و ارائه پيشنهادات لازم به منظور تأمين به موقع آنان
 • تنظيم برنامه كلي و بودجه ساليانه گروه و ارائه آن به رئيس دانشكده جهت لحاظ نمودن در بودجه كلي
 • پيشنهاد ترفيع و ارتقاء اعضاي هيأت علمي گروه به رئيس دانشكده در حدود قوانين و مقررات مربوط و طرح در شوراي دانشكده
 • شركت در شوراي دانشكده
 • همكاري و هماهنگي با ساير گروه‏ هاي آموزشي دانشكده در زمينه استفاده از امكانات و تجهيزات موجود
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/08
تعداد بازدید:
12970