کارشناس آزمایشگاه ژئودزی
نام و نام خانوادگي: جواد صبائي
عنوان سازماني : مسئول آزمايشگاه 
ميزان تحصيلات: كارشناسي ارشد ژئودزي
تلفن تماس: 2-88877071 داخلي 108
آدرس نامه الكترونيكي:
شرح وظايف
  • مطالعه و آگاهي كافي از ضوابط و دستور العملهاي آموزش­ هاي عملي آزمايشگاه.
  • برنامه ريزي و اداره مطلوب آزمايشگاه بر اساس استانداردهاي مورد قبول.
  • كمك در تهيه دستورالعملهاي مربوط به انجام كارهاي عملي آزمايشگاه زير نظر اساتيد مربوطه.
  • نظارت و همكاري براي آماده سازي وسايل، مواد و لوازم مورد نياز هر آزمايش قبل از برگزاري جلسات آزمايشگاه.
  • همكاري با اساتيد براي ارئه دروس عملي و ارائه راهنمائيهاي لازم به دانشجويان جهت استفاده صحيح از وسائل آزمايشگاهي.
  • راهنمايي و هدايت دانشجويان براي انجام صحيح فعاليتهاي آزمايشگاهي.
  • رسيدگي به حضور و غياب دانشجويان.
  • ارزيابي نتايج كارهاي آزمايشگاهي دانشجويان و انجام اصلاحات لازم زير نظر اساتيد مربوطه.
  • همكاري در برگزاري آزمون هاي كتبي و عملي آزمايشگاه.
  • بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص خريد مواد، لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي.
  • مراقبت و حصول اطمينان از آماده به كار بودن كليه دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي.
  • آشنا نمودن دانشجويان با اصول ايمني و نظارت بر رعايت اصول ياد شده.
  • همكاري با اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در امور پژوهشي و تحقيقاتي.
  • شركت در دوره هاي آموزشي و سعي در ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي شغلي.
  • ارائه گزارش هاي لازم در زمينه فعاليتهاي آزمايشگاهي به مقام مافوق.
  • انجام ساير امور محوله.
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/13
تعداد بازدید:
8494