مسئول دفتر
نام و نام خانوادگي: محبوبه صابر
عنوان سازماني : مسئول دفتر
ميزان تحصيلات:
تلفن تماس: 88888445 و داخلي 151 و 450
آدرس نامه الكترونيكي:
شرح وظايف
 • دريافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جريان آن ها در دفاتر انديكاتور و انديكس.
 • تفكيك و توزيع نامه ها و گزارشات و ساير مكاتبات بين افراد واحد مربوطه و پيگيري آن ها.
 • انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات و ساير اسناد و مدارك واحد مربوط در محل هاي مخصوص.
 • تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با سرپرست مربوطه و تعيين ساعات ملاقات براي آن ها.
 • تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط.
 • ماشين كردن نامه هاي دفتر از روي پيش نويس.
 • ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذيربط و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آن ها.
 • آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيون ها و جلسات و سمينار ها براي اطلاع و مطالعه قبلي سرپرست.
 • تنظيم اوقات جلسات و كميسيون هايي كه در دفتر سرپرست مربوطه تشكيل مي شود و مطلع ساختن مقامات يا افراد شركت كننده در جلسه.
 • پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آن ها و در صورت لزوم فراهم نمودن امكانات انجام درخواست هاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه تقاضاي آن بدون ملاقات با مقام ذيربط مكان پذير است.
 • تهيه پيش نويس برخي از نامه ها و گزارشات و جدول هاي مختلف به زبان فارسي و حتمالا خارجي.
 • استفاده ازنرم افزارهي پردازش متن، دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي و دورنگار.
 • انجام ساير امور ارجاعي مربوط به شغل.
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/08
تعداد بازدید:
4252
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.