دانش آموختگان دكتري
عکس نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع مصوب رساله سال دانش آموختگی اساتید راهنما
 دکتر هوشنگ عیوضی   1393چارچوبی نظری برای ارایه خدمات مکانی مردم گستر در حوزه امداد و نجات  1399دکتر محمدرضا ملک  

 دکتر علی سبزعلی یمقانی
1394
مدلسازی کاربر و مکان مبتنی بر بافت در شبکه های اجتماعی مکان مبنا 
1398
دکتر آل شیخ
 دکتر الهه خزاعی  1392مدل سازی و تجمیع علایق مکانی کاربران در یک سامانه توسعه گر گروهی در شبکه های اجتماعی مکان مبنا   1398دکتر علیمحمدی 

دکتر محمد حسین پور
 1391
تحلیل شبکه های اجتماعی مکان - مبنابرای شناسایی افراد شاخص با استفاده از فضاهای ریاضی
 1398دکتر محمدرضا ملک
 دکتر نوید هوشنگی 
1393
توسعه روش عامل مبنا برای تخصیص مکانی وظایف با لحاظ نمودن عدم قطعیت (مطالعه موردی گروه های امدادو نجات )
1397
دکتر آل شیخ
  دکتر پرستو پیله فروش ها  1392 مدلسازی جنرالیزاسیون پایگاه داده توپوگرافی با استفاده از استخراج و تلفیق قیود  1397  دکتر کریمی 
 
 دکتر بابک میرباقری
 1390توسعه قوانین تعدیل محلی و فراگیر مبتنی بر مدل های آماری و هوشمند برای بهبود پیش بینی رشد شهری در سلولهای خودکار 
 1397 
 دکتر محمد اصلانی   1391توسعه سامانه های چند عامله هوشمند برای حل مسائل مکانی مبتنی بر یادگیری تقویتی   1396 دکتر مسگری
  ذکتر محمد عرب امیری  1392
 
تحلیل تغییر پذیری مکانی سریهای زمانی اقلیمی 
 
1396  
دکتر مسگری 
 
دکتر  حمید مطیعیان
1392 

مدلسازی توسعه حمل و نقل گرا با استفاده از تحلیل های مکانی و فناوری عامل 
1396
 
 دکتر ساناز علایی مقدم 
 1391توسعه یک مدل چند سطحی مکان مبنا برای پیش بینی گسترش مجموعه شهری 
 1396دکتر کریمی 

دکتر  محمد شریف
 1392تحلیل تشابه خطوط سیر مبتنی بر زمینه های محیطی 
 1396 

 دکتر گیتی خوش آموز
 1391مدلسازی تاثیر افزودن داده با محتوای کاربرتولید به شکبه راههای درون شهری برای بهبود مسیریابی 
1396
دکتر بهنام تشیع 1390 توسعه یک مدل استنتاجگر فازی برای ارزیابی تاثیرات محیطی برنامه ریزی مکانی بر سلامت 1395 دکتر علیمحمدی
دکتر ندا کفاشی چرنداب 1390 مدلسازی استنتاج و پیش بینی زمینه در سیستم های اطلاعات مکانی فراگستر 1395 دکتر آل شیخ
دکتر سیدمرسل قوامی 1391 ارائه یک چارچوب مفهومی مبتنی بر سیستمهای چند عامله به منظور شبیه سازی فرآیندهای تصمیم گیری گروهی-مکانی 1395 دکتر طالعی

دکتر مهران شایگان 1383 مدلسازی تغییر کاربری و پوشش اراضی و ارزیابی اثرات آن در رواناب و رسوب 1395 دکتر علیمحمدی
دکتر محمدحسن وحیدنی 1388 ارائه ساختاری مبتنی بر منطق برای روابط مکانی - حرکتی در سیستم های چندعامله 1393 دکتر آل شیخ
دکتر علی شیرزادی بابکان 1388 شبیه سازی اثرات سیستم حمل و نقل شهری بر مکان گزینی سکونتگاه و الگوی سفر خانواره 1393
دکتر علیمحمدی دکتر طالعی
دکتر سارابهشتی فر 1387 طراحی و پیاده سازی یک مدل مکانیابی و تخصیص توام مراکز مختلف خدماتی بر مبنای الگوریتمهای تکاملی 1393 دکتر علیمحمدی
دکتر نازیلا محمدی
1388
بهبود سازگاری منطقی در محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر
1393
دکتر محمدرضا ملک
دکتر زهره معصومی 1387 مدلسازی اثرات کالبدی تغییر کاربریهای شهری با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی و تحلیل های مکانی 1392 دکتر محمدسعدی مسگری دکتر مجید همراه
دکتر سعید بهزادی 1387 ارائه یک مدل عامل مبنا به منظور تحلیل مسائل مکانی 1392 دکتر علی اصغر آل شیخ
دکتر مهدی فرنقی 1387 توسعه کارگزارهای هوشمند پویا با توانایی تدوین و اجرای روالهای پردازش مکانی 1392 دکتر علی منصوریان
دکترجواد صابریان 1387 توسعه چارچوبی ریاضی برای گراف و دوگان آن جهت بهبود تحلیلهای شبکه درGIS 1392 دکتر محمدرضا ملک دکتر مجید همراه
دکترحسین آقامحمدی 1387 توسعه یک روش مکانمد پویا برای بهینه سازی تخصیص مصدومان زلزله به مراکز خدماتی 1392 دکتر محمدسعدی مسگری
دکتر فرهاد حسینعلی 1386 توسعه مدلی عامل بنیان همراه با بهینه سازی مکانی در مسائل تبدیل کاربری اراضی با استفاده از GIS 1391 دکتر علی اصغر آل شیخ
دکتر آناهید بصیری 1387 ارایه و راست آزمایی مدلی برای استفاده از نایقینی مکانی به عنوان بافت در ارایه خدمات محدوده ای 1391 دکتر محمدرضا ملک
دکتر جلال کرمی
1383
توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی - زمانی برای مدیریت آلودگی آب
1390
دکتر پوریا امیریان 1385 ارائه روشی نوین در پیاده سازی سرویسهای مکانی بر مبنای SOA به منظور ارتقای روال کاری 1389 دکتر علی اصغر آل شیخ
دکتر محمد کریمی 1383 توسعه روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی برای تعیین کاربری و پوشش مطلوب سرزمین 1389 دکتر محمدسعدی مسگری
دکتر روزبه شاد 1383 استفاده ازMCPM فازی جهت کنترل یک عامل با توجه به روابط توپولوژیک در یکGIS استنتاجگر 1388 دکتر محمدسعدی مسگری
دکتر علیرضا وفایی نژاد 1384 ارائه مدلی نوین و چند بعدی مبتنی برGIS برای فعالیت های گروه های بشری 1388 دکتر علی اصغر آل شیخ

دکتر غلامرضا فلاحی 1380 ارتقای تعامل جوامع اطلاعات جغرافیایی با زیر ساختار داده های مکانی از طریق حذف تفاوتهای مفهومی 1387 دکتر محمدسعدی مسگری
دکتر محمد طالعی 1379 طراحی و پیاده سازی یک سیستم حامی تصمیم گیری مبتنی بر GIS به منظور طراحی کاربری املاک شهری 1385 دکتر محمدسعدی مسگری

دکتر حسین هلالی 1380 چند سیستم تصویری در GIS 1385 دکتر علی اصغر آل شیخ
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/30
تعداد بازدید:
13873
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.