ورودي 1391

دانشجويان ورودي 1391

نام خانوادگي و نام دانشجو

موضوع پايان نامه

نام خانوادگي و نام اساتيد

اجاقي كنچوبه سعيد

تلفيق سيستم هاي سنجش از دوري و اطلاعات مكاني براي پيش بيني تغييرات پوشش زمين با روشهاي مبتني بر علوم شناختي

عبادي حميد

اكبري مسعود

استفاده از فناوري اطلاعات مكاني در تحليل پديده هاي جغرافيائي قرآن مجيد

ورشوساز مسعود

ايزدي معين

تعيين تخريب و انسداد شريان هاي حياتي راه مبتني بر يك سيستم نرو- فازي از داده هاي سنجش از دور

محمدزاده علي

سرمديان امين

تلفيق داده هاي ليدار و تصاوير با توان تفكيك مكاني بالا جهت استخراج ساختمان با تاكيد بر استفاده همزمان از ويژگي هاي طيفي، بافتي و هندسي عوارض

عبادي حميد

سيدتفرشيها سيدمحمدحسن

استخراج نيمه اتوماتيك داده هاي آموزشي جهت شناسايي تغييرات مناطق شهري از تصاوير اپتيك و ليدار

محمدزاده علي

شكرالهي مهين

تلفيق داده هاي پلاريمتري SAR و ابرطيفي به منظور طبقه بندي پوشش زمين

عبادي حميد

فتحي فاطمه

بررسي تاثيرات برخي پارامترهاي محيطي در دقت مكاني آتش هاي ثابت كشف شده از تصاوير ماهواره اي MODIS

محمدزاده علي

مجيدي ميلاد

آناليز و ارزيابي پارامترهاي مستخرج از تصاوير پلاريمتريك SAR در زاويه فرودهاي مختلف در مناطق جنگلي

مقصودي مهراني ياسر

محمودي فاروق

ارائه روشي شي گرا در تهيه نقشه تغييرات از مناطق نيمه شهري

مختارزاده مهدي

مسكيني مودي ليدا

شناسايي و طبقه بندي برخي از انواع خاك با استفاده از تصاوير ابرطيفي و طيف سنجي

صاحبي محمودرضا

مقيمي ارمين

تلفيق اطلاعات بافتي و طيفي جهت شناسايي تغييرات در مناطق شهري از تصاوير ماهواره اي با روش هاي مقايسه مستقيم و پس از طبقه بندي

عبادي حميد

مناقبي طيبه

شناسايي تغييرات ساختمانها پس از زلزله با استفاده از تلفيق تصاوير نوري و راداري

ولدان زوج محمدجواد

ميرزاده سيدمحمدجواد

ارزيابي عملكرد برخي از سامانه هاي جوي در تصحيح اتمسفري تداخل سنجي راداري در باند X

ولدان زوج محمدجواد

نظري فاطمه

آشكار سازي ساختمان از تصاوير ماهواره اي با توان تفكيك مكاني بالا با استفاده از عوارض محلي

عبادي حميد

اماني ميثم

برآورد شاخص برگ(LAI) با استفاده از نمودار پراكندگي باندهاي قرمز و مادون قرمز نزديك

مباشري محمدرضا

بيگدلي بهنام

آناليز طيف هاي بازتابندگي حاصل از مشاهدات ميداني براي ارقام مختلف گندم و جو ايراني و ارزيابي پتانسيل اين داده ها جهت طبقه بندي تصاوير سنجش از دوري

ولدان زوج محمدجواد

جعفري محسن

طبقه بندي دانش مبناي تصاوير پلاريمتري SAR با استفاده از اطلاعات فيزيكي

ولدان زوج محمدجواد

چگونيان اميرمسعود

بهبيود دقت روش هاي طبقه بندي اكوسيستم هاي مرجاني در تصاوير ماهواره اي خليج فارس

مختارزاده مهدي

حبيبي مسعود

طبقه بندي پلاريمتري مكاني تصاوير SAR با استفاده از تلفيق طبقه بندي كننده هاي ماشين بردار پشتيبان

صاحبي محمودرضا

حمزه لويي سپيده

تعيين جزاير حرارتي در سطح شهر با استفاده از تصاوير با توان تفكيك بالا( مطالعه موردي: كلانشهر تهران)

مباشري محمدرضا

حيدري محمد

بررسي پوشش گياهي تالاب با استفاده از طبقه بندي تركيبي تصاوير سنجش از دور

صاحبي محمودرضا

دهنوي سحر

آشكارسازي اهداف معدني عمده با بكارگيري تصاوير ابر طيفي( منطقه مطالعاتي: مشهد)

مقصودي مهراني ياسر

رضايي حسن سو حسين

طبقه بندي تركيبي شي گرا و دانش بنيان تصاوير با توان تفكيك مكاني بالا در مناطق شهري

آبكار علي اكبر

عطايي شيما

شناسايي گرد و غبار از تصاوير MODIS با استفاده از رذوش هاي TIIDI ، درخت تصميم گيري و شبكه هاي عصبي

آبكار علي اكبر

قرباني عليرضا

ارائه مدلي جهت استخراج دماي هوا در ارتفاع دو متري از تصاوير سنجنده MODIS (منطقه مورد مطالعه: جنوب تهران)

مباشري محمدرضا

قنبري محسن

آشكار سازي تغييرات با استفاده از داده هاي پلاريمتري SAR با بكارگيري آماره هاي آزمون

آبكار علي اكبر

گودرزي روح الله

برآورد ميزان سرب خاك از تصاوير ماهواره اي و طيف سنجي ميداني

مختارزاده مهدي

مسجدي علي

طبقه بندي تصاوير پلاريمتري SAR بر اساس مدل سازي اطلاعات همسايگي و ويژگي هاي بافت

ولدان زوج محمدجواد

مهدوي ساحل

بررسي و تحليل تاثير برخي از عوامل محيطي روي بازپراكنش راداري در مناطق جنگلي و در پلاريزيشن هاي مختلف

مقصودي مهراني ياسر

ميرمظلومي سيدمحمد

برآورد رطوبت سطح خاك با استفاده از داده هاي SAR با تاكيد بر مدلهاي بازپراكنش سطحي

صاحبي محمودرضا

ناصري نسب سعيد

تخمين فراواني مواد معدني در سطح پيكسل با استفاده از نقاط بيشينه و كمينه مطلق منحني بازتابندگي

مباشري محمدرضا

ناطقي ليدا

تفكيك و تعيين سطح زير كشت گونه هاي مختلف نيشكر با استفاده از تصاوير ابرطيفي

ولدان زوج محمدجواد

هدايتي فرد مريم

انتخاب تعاملي مناطق با پارامترهاي محيطي خاص با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS

مباشري محمدرضا

تيموري مريم

آشكارسازي نيمه اتوماتيك ساختمان از تلفيق تصاوير نوري و راداري با تاكيد بر بازتابندگي گوشه اي در ساختمانها

مختارزاده مهدي

تولايي مجتبي

 

 

حقيقي ازگمي سما

 

 

فشكي فهيمه

 

 

اسعد پور بهزادي بهزاد

 

 

باجلان ايمان

 

 

نقي زاده زنوز المير

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/12/12
تعداد بازدید:
5240
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.