دانش آموختگان دكتري

عکس

نام و نام خانوادگی

سال ورود

موضوع مصوب رساله

سال دانش آموختگی

اساتید راهنما

 دکتر سحر دهنوی 1393 ارتقای داده های چگالی شار خورشیدی با اصلاح اثر ابر با استفاده از استریوگرافی تصاویر METEOSAT1399  دکتر مقصودی
 دکتر الهه خصالی   1393بهبود و توسعه مدلهای پیش بینی پدیده سرمازدگی با استفاده از داده های سنجش از دور  1399 دکتر مباشری
 
 دکتر امیر آقابالائی 
1395 ارائه روشی نوین جهت برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از تداخل سنجی پلاریمتریک راداری   1399دکترعبادی 
 دکتر حامدعاشوری 1388 
تولید اطلاعات مکانی و طیفی محتوای تصاویر و مدلهای ریاضی جهت بهبود دقت طبقه بندی تصاویر سنجش از  دور 
1398 دکتر ولدان زوج
 دکتر صاحبی
  دکتر امیر معینی راد  1391ارائه الگوریتمی برای انتخاب ویژگی به صورت نظارت شده به منظور بهبود آشکار سازی اهداف در تصاویر ابرطیفی  1398 دکتر آبکار  

دکتر  نبی اله غلامی بیدخانی  1391بر آورد رطوبت خاک با استفاده از باندهای نوری و حرارتی سنجنده MODIS   1398دکتر مباشری
 
  دکتر سید عبدالله کیانژاد
 1391شناسایی اتوماتیک عارضه راه در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر چند طیفی مبتنی بر روشهای شی گرا 
1398
  دکتر شیرین ملیحی
1391
تلفیق روشهای مدلسازی داده مبنا و مدل مبنا جهت بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از ابر نقطه حاصل از تصاویر 
1397
دکتر ولدان زوج
  دکتر سیده سمیرا حسینی
 1392تخمین زیست توده جنگلی با استفاده از تداخل سنجی پلاریمتری و بهینه سازی تابع ساختار 
1398
  دکتر عباس کیانی
1393
توسعه یک سیستم تفسیری دانش پایه شی مبنا بر اساس 
فرآیند تصمیم گیری هیبرید و روش امتیاز دهی وزن دار در تصاویر با حد تفکیک بالا 
 1398

 دکتر موسی ساعی جمال آبادی    برآورد سطح زیر کشت گندم با استفاده از تصاویر چند زمانی مبتنی بر روش های طبقه بندی جمعی  1397دکتر آبکار 

دکتر فرید اسماعیلی   1392
 
 ارائه روشی نوین جهت استخراج دقیق عوارض موضعی از تصاویر چندگانه برد کوتاه جهت کاربرد در جا به جایی سنجی دیواره های گودبرداری
1397  دکتر حمید عبادی
 دکتر ابوالفضل احمدیان 
 1388امکان سنجی ارائه مدلی برای پایش کمی آلودگی هوای شهرهابا استفاده ازتصاویر MODIS (مطالعه موردی گروه های امدادو نجات )
 1396
دکتر متکان 
دکتر اسلام جوادنیا 
 1391برآورد شارفرودی موج کوتاه خورشیدی در سطح با استفاده اد داده های سنجنده MODISدر شرایط آسمان بدون ابر 
 1396 دکتر آبکار
دکتر امید غفاری   1391
 
جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی با تاکید بر کاهش اثر تغییر پذیری طیفی اعضای خالص 
   
1396  دکتر ولدان زوج

 
 دکتر سید رضا صوف باف 1393 توسعه الگوریتم حسگری فشرده جهت آشکار سازی ناهنجاری در تصاویر ابر طیفی    1397 دکتر صاحبی
 دکتر طیبه مناقبی  1393توسعه الگوریتم برای تعدیل اثر عدم همبستگی زمانی در استخراج ارتفاع درختان جنگل با استفاده از مدل RVOG 1397  دکتر مقصودی 
 
دکتر امین باغانی   1391مرتبط سازی اتوماتیک ابر نقاط هوایی و زمینی از منابع و مناظر مختلف در مناطق شهری  1397  دکتر ولدان زوج

دکتر مریم صالحی فراهانی   1393بهبود مدل های پراکنش به منظور بازیابی پارامترهای اصلی محصولات کشاورزی مبتنی بر تصاویر سری زمانی پلاریمتریک رادار با روزنه مجازی (مطالعه موردی :محصولات زراعی ) 1397 دکتر  محمدزاده

 

دکتر زهرا صادقی   1391بکارگیری اطلاعات پلاریمتری درتداخل سنجی راداری به منظور افزایش کیفیت فاز در مناطق غیر شهری  1396 دکتر ولدان زوج
 
 دکتر حسین آقابابائی 
 1391بهبود توموگرافی سری داده های پلاریمتری مبتنی بر مکانیسم های بازپراکنش 
 1396
  دکتر مجتبی جنتی  1391ارائه روشی نوین در باز نمونه برداری اپی پلارتصاویر ماهواره ای ،پوش بروم بر مبنای مدلهای فیزیکی سنجنده  1396 دکتر مختارزاده 
دکتر میلاد جانعلی پور
1392
تولید نیمه خودکار نقشه تخریب ساختمانها پس از وقوع زلزله مبتنی بر روشهای هوشمند تصمیم گیری از تلفیق داده های نوری و لیدار
1396


دکتر اصغر میلان لک
1379
تعیین توصیفگرهای بهینه جهت استخراج اتوماتیک راهها در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر نوری
1395
دکتر مهرتاش منافی فرد
1391
آشکارسازی و ردیابی بازیکنان در ویدیوی مسابقات فوتبال با روشهای احتمالاتی
1395
دکتر ابریشمی مقدم
دکترمرتضی حیدری مظفر
1388
طراحی و پیاده سازی الگوریتمی به منظور مکانیابی بهینه ایستگاههای لیزر اسکنر زمینی با تاکید بر کاهش نواحی پنهان
1395
دکتر هادی باباپورصحنه سرائی
1391
توسعه و ارزیابی مدلهای ریاضی نوین در خود کالیبراسیون دوربین های رقومی هوائی (مطالعه موردی :دوربین UltraCam)
1395

دکتر علیرضا صفدری نژاد
1391
تصحیح هندسی خودکار تصاویر با حد تفکیک مکانی بالا از طریق تناظریابی باداده های پویشگر لیزری هوایی
1395
دکتر وحید صادقی هزه بران
1391
توسعه تکنیک حد آستانه گذاری مبتنی بر منطق فازی جهت آشکار سازی اتوماتیک تغییرات با استفاده از تصویر ماهواره ای
1395
دکتر فاطمه عامری

 

1388

بردارسازی اتوماتیک نتایج کشف راه از تصاویر ماهواره ای با حد تشخیص بالا بر اساس روشهای خوشه بندی در فضای تصویر

 

1394
دکتر امین صداقت شیروان
1391
ارائه روشی نوین جهت تناظریابی دقیق و متراکم تصاویر ماهواره ای مبتنی بر عوارض و توصیفگرهای موضعی
1394
دکتر مریم نیک فر
1388
طراحی قواعد شئ گرا در یک سیستم استنتاج فازی جهت استخراج عارضه راه از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا
1394
دکتر سمیه یاوری

1388
زمین مرجع سازی اتوماتیک تصاویر با حد تفکیک بالای ماهواره ای با استفاده از مدلهای ریاضی 3 بعدی غیر پارامتریک
1394
دکتر سیدباقر فاطمی نصر آبادی
1388
ارائه الگوریتمی نوین جهت خوشه بندی تصاویر ماهواره ای چند طیفی با قدرت تفکیک بالا با استفاده از اطلاعات طیفی-مکانی تصویر

1394
دکتر مصطفی کابلی زاده 1388 بازسازی سه بعدی اتوماتیک ساختمان در مناطق شهری با استفاده از منطق فازی و منحنی های فعال هندسی 1392
دکتر محسن قمری اصل 1387 ارائه الگوریتمی برای کاهش ابعاد فضای تصاویر ابرطیفی به صورت نظارت نشده مبتنی بر فضای پدیده 1392 دکتر مباشری

دکتر مجید رحیم زادگان

1387

توسعه الگوریتمهای ناحیه ای برای استخراج پروفایلهای دما و رطوبت جو از تصاویر سنجنده MODIS

1391

دکتر محمدرضا مباشری

دکتر یوسف رضایی

1384

استخراج خودکار اجزا خالص و جداسازی در تصاویر ابرطیفی

1389

دکتر محمدرضا مباشری

دکتر سلمان احمدی

1384

استخراج خودکار ساختمان از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با استفاده از منحنی های فعال

1389

دکتر حمید عبادی

دکتر فرشید فرنود احمدی

1383

تلفیق مستقیم سیستم های فتوگرامتری وGIS با تاکید بر ساختاردهی هوشمند داده های مکانی همزمان با عملیات رقومی سازی عوارض با استفاده از سیستم های خبره

1389

دکتر حمید عبادی

 

دکتر علی سرکارگر اردکانی

1380

تجزیه و تحلیل ویژگیهای طیفی و فضایی آتش و اهداف زمینه برای شناسائی و تفکیک در داده های سنجش از دور

1389

دکتر محمدجواد ولدان زوج

دکتر مریم دهقانی

1383

تعیین نرخ و مدلسازی فرو نشست زمین تحت تاثیر استخراج آبهای زیر زمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری

1388

دکتر محمدجواد ولدان زوج

دکتر علی محمدزاده

1383

استخراج اتوماتیک راههای اصلی از تصاویر ماهواره ای رنگی بزرگ مقیاس با استفاده از منطق فازی و توابع مورفولوژی

1388

دکتر محمدجواد ولدان زوج

دکتر برات مجردی

1379

استخراج ویژگی به منظور طبقه بندی تصاویر فرا طیفی

1388

دکتر محمدجواد ولدان زوج

دکتر حمید ابریشمی مقدم

دکتر مهدی مختار زاده

1383

استخراج اتوماتیک عارضه راه از تصاویر بزرگ مقیاس فضایی با ترکیب اطلاعات طیفی و بافت تصویر در الگوریتم شبکه های عصبی

1387

دکتر محمدجواد ولدان زوج

دکترامیر شاهرخ امینی

طراحی و توسعه یک سیستم نوین استریوپانوراما جهت استخراج اطلاعات هندسی از محیط
1387
دکتر داود عاشورلو
1387 ارایه الگوریتمی جهت تشخیص و تخمین میزان بیماری زنگ گندم مبتنی بر طیف نگاری زمینی
1392

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/30
تعداد بازدید:
13019
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.