دروس ارايه شده ترم جاري گروه سنجش از دوردر نيسمال اول 99-98

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

7775002_21

فيزيك سنجش از دور

3

0

محمدزاده علي

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

تاريخ: 1398.11.06 ساعت: 08:00-10:30

7775030_21

تشخيص الگو از تصاوير سنجش از دور

3

0

مناقبي طيبه

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30

تاريخ: 1398.10.23 ساعت: 08:00-10:30

7775035_21

كاربردهاي سنجش از دور در زمين شناسي و پوشش گياهي

3

0

لطيفي هومن

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.11.01 ساعت: 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/03
تعداد بازدید:
4702
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.