دانش آموختگان دكتري
عكس نام و نام خانوادگي سال ورود موضوع مصوب رساله سال دانش آموختگي اساتيد راهنما
 دكتر بهزاد به نبيان   1391برآورد ميدان تغيير شكل ناهمگن سطحي زمين با استفاده از روشهاي آماري  1398   دكترمشهدي حسينعلي 
 
 دكتر رضا عرب صاحبي 
1393
توسعه الگوريتم هاي باز تعقيب ارتفاع سنجي ماهواره اي به منظور مطالعه آبهاي درون بوم 
1397
دكتر وثوقي
 دكتر مريم يزدان پرست 
 1392روش حل اساسي به عنوان يك ابزار رياضي مدلسازي ميدان هاي تغيير شكل اتشقشاني بر مبناي مشاهدات ژئودزي ماهواره اي
 1396 
 دكتر ميررضا غفاري رزين   1392توموگرافي يونسفر با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مشاهدات سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني در ايران   1395دكتر وثوقي
 
دكترحميد مهرابي 1390 آناليز ذاتي تغيير شكل سطحي زمين با استفاده از مشاهدات تداخل سنجي راداري و روشهاي عددي بدون المان 1395 دكتروثوقي
دكتر حسين اعتمادفر 1391 مدلسازي برداري يون سپهر با استفاده از نظريه اسلپين 1395   دكترمشهدي حسينعلي 
دكتر معصومه آميغ پي 1387 مدلسازي پديده هاي زمين لرزه ساخت با استفاده از مشاهدات راداري بر پايه روشهاي معكوس 1392 دكتر بهزاد وثوقي دكتر مهدي معتق

دكتر يزدان عامريان 1387 مدل سازي منطقه اي توزيع چگالي الكتروني در لايه يون سپهر با استفاده از آناليز موجك و مشاهدات GPS 1391
دكتر اصغر راست بود 1385 مدلسازي تغيير شكل سطحي زمين در منطقه برخورد مايل اوراسيا - عربستان در محدوده فلات ايران بر اساس روش المان هاي مرزي 1390 دكتر وثوقي
دكتر سيد روح اله عمادي 1385 مدل سازي ميدان ثقل زمين با تلفيق روش هاي هوتين و مالدنسكي بر اساس مسئله مقدار مرزي با مرز معلوم 1390 دكتر مهدي نجفي علمداري
دكتر مهدي گلي 1383 انتقال فروسوي آنامولي بوگه كامل در فضاي بدون توپوگرافي براي تعيين دقيق ژئوئيد 1389 دكتر مهدي نجفي علمداري
دكتر حميدرضا نانكلي 1379 مدل سازي عددي تغيير شكل لايه كراست در منطقه زاگرس ايران بر مبناي مقادير مرزي ميدانهاي سرعت جابجايي GPS 1387
دكتر فرهاد ثبوتي
دكتر مرتضي صديقي 1379 تعيين دقيق ژئوئيد در ايران بر مبناي مدل پخش چگالي كراست حاصل از ميدان ثقل بيروني زمين 1387 دكتر مهدي نجفي علمداري
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/15
تعداد بازدید:
8809
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.