تصاویر مربوط به مراسم یادبود استاد برجسته ی مهندسی نقشه برداری ایران مرحوم دکتر محمود محمد کریم
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
Review:
1322
Date:
1401/09/30