مقاطع تحصیلی
كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد مهندسي GIS دوره هايي است آموزشي-پژوهشي از مهندسي عمران-نقشه ­برداري كه تمركز بيشتر آن بر آموزش مفاهيم جديد سيستمهاي اطلاعات مكاني و علوم اطلاعات مكاني مي­باشد. بخش آموزش هر سه جنبه تئوري، فني و كاربردي GIS را در بر مي گيرد و در بخش پژوهش دانشجويان تحت هدايت مستقيم اساتيد راهنما با تعريف و تشخيص مشكلات مرتبط با GIS و نحوه انجام تحقيق در جهت حل آنها آشنا مي شوند.
 ضرورت و اهميت دوره:
 • تأمين كادر متخصص مورد نياز كليه سازمانهاي مرتبط با اطلاعات مكاني
 • تأمين نياز به متخصصين به ويژه در پروژه ­هاي عمراني
 • كمك به انجام مديريت بهينه منابع كشور
 • تأمين كمبود قابل توجه كادر مورد نياز دانشگاه­ها 
واحدهاي درسي:
تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 32 واحد به شرح زير مي­باشد:
    الف- دروس اصلي و تخصصي الزامي                     15 واحد
    ب- دروس تخصصي اختياري                                 9 واحد
    ج- سمينار                                                           2 واحد
    د- پايان نامه                                                         6 واحد
 
  الف- دروس اصلي و تخصصي الزامي
                GIS و پايگاه داده مكاني                                                    3 واحد
                آناليزهاي مكاني پيشرفته                                                    3 واحد
                زيرساخت داده ها و وب­سرويسهاي مكاني                                3 واحد
                كاربرد هوش محاسباتي در علوم اطلاعات مكاني                     3 واحد
                سيستمهاي اطلاعات مكاني سه بعدي و زماني                         3 واحد
 
  ب- دروس تخصصي اختياري
                GIS  در رياضيات                                                          3 واحد
                GIS همراه                                                                    3 واحد
                تجزيه و تحليلهاي آماري و بهينه­ سازي در GISا                     3 واحد
                داده­كاوي مكاني                                                             3 واحد
                تصميم­ گيري چندمعياره مكاني                                            3 واحد
                GIS كاربردي                                                                3 واحد
 
دوره دكتري
دوره دكتراي GIS دوره­اي آموزشي-پژوهشي با تمركز بيشتر بر بخش پژوهش مي­باشد. هدف اصلي اين دوره توسعه توانايي تحقيق مستقل و سطح بالا در جهت توليد علم و نوآوري علمي در رابطه با اطلاعات مكاني مي­ باشد. مراحل آموزشي اين دوره در جهت درك عميق تر جنبه هاي تئوري مرتبط با فعاليت هاي پژوهشي تعريف شده اند. به همين دليل اين دروس در جهتي هستند كه خط تحقيق دانشجو و كليات متدولوژي هاي مورد استفاده در تحقيق دوره دكتري را روشن نمايد. در مرحله پژوهش دانشجو روي موضوعي جديد با حدودي تعريف شده از نوآوري علمي به فعاليت مستقل پژوهشي مي پردازد. موضوع هاي مورد تحقيق مي توانند توسعه علوم و فناوريهاي مرتبط با GIS و نيز در ارتباط با توسعه روشها، مدلها و كاربردهاي جديد GIS باشند. هر دانشجوي دكتري 18 واحد را از دروس اصلي و فرعي و 24 واحد نيز پايان­نامه مي­ گذراند.
تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 42 واحد به شرح زير مي­باشد:
 • مدلسازي و بهينه سازي مكاني در مسائل محيطي (3 واحد)
 • الگوريتمهاي بهينه سازي در سيستمهاي اطلاعات مكاني (3 واحد)
 • سيستمهاي حامي تصميم­گيري مكاني (3 واحد)
 • زيرساخت داده­هاي مكاني پيشرفته و سيستمهاي توزيع شده تحت وب (3 واحد)
 • مديريت خطا در سيستمهاي اطلاعات مكاني (3 واحد)
 • سيستمهاي اطلاعات مكاني همراه و GIS هرزمان و هر مكان پيشرفته (3 واحد)
 • رياضيات در علوم اطلاعات مكاني پيشرفته (3 واحد)
كليه دروس ارائه شده در سطح كارشناسي ارشد و دكتري گرايشهاي ديگر مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك (نقشه برداري) مي­تواند با نظر استاد راهنما به عنوان درس فرعي اخذ گردد.  
طول مدت دوره بطور متوسط 4 نيمسال است و حداكثر زمان مجاز آن طبق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي خواهد بود.
                 1.                      دروس اصلي (Major Courses)
                 2.                      دروس فرعي (Minor Courses)
                 3.                      پايان­نامه
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/08
تعداد بازدید:
10160