گرایش ها
فتو گرامتري           
موضوع گرايش فتوگرامتري استخراج اطلاعات كمي و كيفي اشياء با استفاده از تصوير و اطلاعات جانبي (نظير داده هاي ليزري)  ذخيره سازي  پردازش  بازيابي و بازسازي شيء مورد نظر مي باشد. اين شيء ممكن است قسمتي از سطح زمين  پديده ها  عوارض و يا ساخته ي دست بشر باشد.
در برنامه ريزي اين دوره  تربيت نيروهاي انساني با هدف هاي زير مورد توجه قرار دارد:
  • توانايي تجزيه و تحليل سيستم هاي مرتبط با علوم ژئوماتيك و ارائه پيشنهاد و راهكار جهت ارتقاء و بهينه سازي آن سيستم ها
  • توانايي تهيه اطلاعات مكاني مورد نياز پروژه هاي زير بنايي  عمراني و شهرسازي  زيست محيطي  منابع طبيعي و غيره
  • تربيت افراد متخصص جهت انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در مراكز آموزشي و تحقيقاتي مرتبط با علوم ژئوماتيك
  • تلاش در جهت توليد علم و برقراري ارتباط با مجامع معتبر بين المللي مرتبط با علوم ژئوماتيك به منظور بالا بردن سطح علمي كشور
سنجش از دور
موضوع اصلي اين دوره را مباني فيزيك سنجش از دور  مكانيك سماوي  ذخيره سازي  بازيابي  مديريت و پردازش اطلاعات جمع آوري شده توسط سيستم هاي هوائي  ماهواره اي و غيره جهت استخراج و تفسير اطلاعات كمي و كيفي و همچنين كاربردهاي اين تكنولوژي در زمينه هاي مختلف مانند مهندسي محيط زيست  مهندسي عمران  مهندسي زمين شناسي و كشاورزي  منابع طبيعي و غيره تشكيل مي دهد. در برنامه ريزي اين دوره تربيت نيروهاي انساني با هدفهاي زير مورد توجه قرار دارد:
  • توانايي هدايت و اداره پروژه هاي زيربنايي كشور در زمينه هاي مختلف سنجش از دور
  • كمك به تكميل هيأت علمي دانشگاه ها
  • تقويت روحيه پژوهشي و بالا بردن سطح علمي و فني كشور در اين زمينه و ارتباط با مجامع بين المللي سنجش از دور  فتوگرامتري  نقشه برداري  ژئودزي  هيدروگرافي كارتوگرافي رقومي و سيستم اطلاعات جغرافيايي و ساير مجامع ذيربط
  • ايجاد  انتقال و گسترش دانش و تكنولوژي سيستم هاي سنجش از دور
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/08
تعداد بازدید:
9921