آزمایشگاه گروه فتوگرامتری

 نام و نام خانوادگی: الناز محمد زنجانی پور
عنوان سازمانی : کارشناس آزمایشگاه فتوگرامتری
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد فتوگرامتری
تلفن تماس: 3-88877071 داخلی 116
محل کار: آزمایشگاه فتوگرامتری دانشکده مهندسی نقشه برداری
آدرس نامه الکترونیکی: zanjanipour@alborz.kntu.ac.ir
شرح وظایف
 • مطالعه و آگاهی کافی از ضوابط و دستور العملهای آموزش­ های عملی آزمایشگاه.
 • برنامه ریزی و اداره مطلوب آزمایشگاه بر اساس استانداردهای مورد قبول.
 • کمک در تهیه دستورالعملهای مربوط به انجام کارهای عملی آزمایشگاه زیر نظر اساتید مربوطه.
 • نظارت و همکاری برای آماده سازی وسایل، مواد و لوازم مورد نیاز هر آزمایش قبل از برگزاری جلسات آزمایشگاه.
 • همکاری با اساتید برای ارئه دروس عملی و ارائه راهنمائیهای لازم به دانشجویان جهت استفاده صحیح از وسائل آزمایشگاهی.
 • راهنمایی و هدایت دانشجویان برای انجام صحیح فعالیتهای آزمایشگاهی.
 • رسیدگی به حضور و غیاب دانشجویان.
 • ارزیابی نتایج کارهای آزمایشگاهی دانشجویان و انجام اصلاحات لازم زیر نظر اساتید مربوطه.
 • همکاری در برگزاری آزمون های کتبی و عملی آزمایشگاه.
 • بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص خرید مواد، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی.
 • مراقبت و حصول اطمینان از آماده به کار بودن کلیه دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی.
 • آشنا نمودن دانشجویان با اصول ایمنی و نظارت بر رعایت اصول یاد شده.
 • همکاری با اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در امور پژوهشی و تحقیقاتی.
 • شرکت در دوره های آموزشی و سعی در ارتقاء سطح دانش و مهارت های شغلی.
 • ارائه گزارش های لازم در زمینه فعالیتهای آزمایشگاهی به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله.
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/11
تعداد بازدید:
13769