دانش آموختگان رشته فتوگرامتری و سنجش از دور
نام خانوادگی و نام دانشجو نام خانوادگی و نام استاد عنوان رساله سال ورودی
مجردی برات ولدان زوج محمدجواد-ابریشمی مقدم حمید استخراج ویژگی به منظور طبقه بندی تصاویر فرا طیفی 1379
میلان لک اصغر ولدان زوج محمدجواد - مختارزاده مهدی تعیین توصیفگرهای بهینه جهت استخراج اتوماتیک راهها در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر نوری 1379
سرکارگراردکانی علی ولدان زوج محمدجواد- منصوریان علی تجزیه و تحلیل ویژگیهای طیفی و فضایی آتش و اهداف زمینه برای شناسائی و تفکیک در داده های سنجش از دور 1380
محمدزاده علی ولدان زوج محمدجواد استخراج اتوماتیک راههای اصلی از تصاویر ماهواره ای رنگی بزرگ مقیاس با استفاده از منطق فازی و توابع مورفولوژی 1383 
مختارزاده مهدی ولدان زوج محمدجواد - عبادی حمید استخراج اتوماتیک عارضه راه از تصاویر بزرگ مقیاس فضایی با ترکیب اطلاعات طیفی و بافت تصویر در الگوریتم شبکه های عصبی 1383
دهقانی مریم ولدان زوج محمدجواد- ساعتچی تعیین نرخ و مدلسازی فرو نشست زمین تحت تاثیر استخراج آبهای زیر زمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری 1383
فرنوداحمدی فرشید عبادی حمید تلفیق مستقیم سیستم های فتوگرامتری وGIS با تاکید بر ساختاردهی هوشمند داده های مکانی همزمان با عملیات رقومی سازی عوارض با استفاده از سیستم های خبره 1383
رضائی یوسف مباشری محمدرضا- ولدان زوج محمدجواد استخراج خودکار اجزا خالص و جداسازی در تصاویر ابرطیفی 1384
احمدی سلمان عبادی حمید - ولدان زوج محمدجواد استخراج خودکار ساختمان از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با استفاده از منحنی های فعال 1384
امینی امیر شاهرخ ورشوساز مسعود- سعادت سرشت محمد طراحی و توسعه یک سیستم نوین استریو پانوراما جهت استخراج اطلاعات هندسی از محیط 1387
رحیم زادگان مجید مباشری محمدرضا توسعه الگوریتمهای ناحیه ای برای استخراج پروفایلهای دما و رطوبت جو از تصاویر سنجنده MODIS 1387
قمری اصل محسن مباشری محمدرضا ارائه الگوریتمی برای کاهش ابعاد فضای تصاویر ابر طیفی به صورت نظارت نشده مبتنی بر فضای پدیده 1387
عاشورلو داود مباشری محمدرضا - مختارزاده مهدی ارائه الگوریتمی جهت تشخیص و تخمین میزان بیماری زنگ گندم با استفاده از طیف نگاری زمینی 1387
عامری فاطمه ولدان زوج محمدجواد برداری سازی اتوماتیک نتایج کشف راه از تصاویر ماهواره ای با حد تشخیص بالا بر اساس روشهای خوشه بندی در فضای تصویر 1388
کابلی‌زاده مصطفی عبادی حمید - محمدزاده علی بازسازی سه بعدی اتوماتیک ساختمان در مناطق شهری با استفاده از منطق فازی و منحنی های فعال هندسی 1388
حیدری مظفر مرتضی ورشوساز مسعود طراحی و پیاده سازی الگوریتمی به منظور مکانیابی بهینه ایستگاههای لیزر اسکنر زمینی با تاکید بر کاهش نواحی پنهان 1388
احمدیان ابوالفضل مباشری محمدرضا - متکان علی اکبر امکان سنجی ارائه مدلی برای پایش کمی آلودگی هوای شهرها با استفاده از تصاویر MODIS (مطالعه مورد: کلان شهر تهران) 1388
نیک‌فر مریم ولدان زوج محمدجواد طراحی قواعد شی گرا در یک سیستم استنتاج فازی جهت استخراج عارضه راه از تصاویر ماهواره ای با حد تفکیک بالا 1388
یاوری سمیه ولدان زوج محمدجواد - صاحبی محمودرضا زمین مرجع سازی اتوماتیک تصاویر با حد تفکیک بالای ماهواره ای با استفاده از مدلهای ریاضی 3 بعدی غیر پارامتریک 1388
عاشوری حامد ولدان زوج محمدجواد - صاحبی محمودرضا تولید اطلاعات مکانی و طیفی محتوای تصویر و مدلهای ریاضی جهت بهبود دقت طبقه بندی تصاویر سنجش از دور 1388
فاطمی نصرآبادی سیدباقر مباشری محمدرضا - آبکار علی اکبر ارایه الگوریتمی نوین جهت خوشه بندی تصاویر ماهواره ای چند طیفی با قدرت تفکیک بالا با استفاده از اطلاعات طیفی-مکانی تصویر 1388
آفری علیرضا ورشوساز مسعود توسعه یک سامانه تصویر مبنا جهت اعتبار سنجی تعیین موقعیت مطلق UAV 1390
ساعی جمال آباد موسی آبکار علی اکبر برآورد سطح زیر کشت گندم با استفاده از تصاویر چند زمانی مبتنی بر روشهای طبقه بندی جمعی 1390
جنتی مجتبی ولدان زوج محمدجواد - مختارزاده مهدی ارائه روشی نوین در باز نمونه برداری اپی پلار تصاویر ماهواره ای پوش بروم بر مبنای مدلهای فیزیکی سنجنده 1391
صادقی زهرا ولدان زوج محمدجواد بکارگیری اطلاعات پلاریمتری در تداخل سنجی راداری به منظور افزایش کیفیت فاز در مناطق غیر شهری 1391
صفدری نژاد علیرضا مختارزاده مهدی - ولدان زوج محمدجواد تصحیح هندسی خودکار تصاویر با حد تفکیک مکانی بالا از طریق تناظریابی با داده های پویشگر لیزری هوائی 1391
صداقت شیروان امین عبادی حمید ارائه روشی نوین جهت تناظریابی دقیق و متراکم تصاویر ماهواره ای مبتنی بر عوارض و توصیفگرهای موضعی 1391
صادقی هزه بران وحید عبادی حمید توسعه تکنیک حد آستانه گذاری مبتنی بر منطق فازی جهت آشکار سازی اتوماتیک تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره ای 1391
منافی فرد مهرتاش عبادی حمید - ابریشمی مقدم حمید آشکارسازی و ردیابی بازیکنان در ویدیوی مسابقات فوتبال با روشهای احتمالاتی 1391
صوف باف سیدرضا صاحبی محمودرضا توسعه الگوریتم حسگری فشرده جهت آشکارسازی ناهنجاری در تصاویر ابرطیفی 1391
ملیحی شیرین ولدان زوج محمدجواد تلفیق روشهای مدلسازی داده مبنا و مدل مبنا جهت بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از ابر نقطه حاصل از تصاویر 1391
کیانژاد تجنکی سیدعبداله عبادی حمید - محمدزاده علی شناسایی اتوماتیک عارضه راه در مناطق شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر چند طیفی مبتنی بر روشهای شی گرا 1391
جوادنیای ریک اسلام آبکار علی اکبر برآورد شار فرودی موج کوتاه خورشیدی در سطح با استفاده از داده های سنجنده MODIS در شرایط آسمان بدون ابر 1391
غلامی بیدخانی نبی اله مباشری محمدرضا برآورد رطوبت خاک با استفاده از باندهای نوری و حرارتی سنجنده MODIS 1391
غفاری علی آباد امید ولدان زوج محمدجواد - مختارزاده مهدی جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی با تاکید بر کاهش اثر تغییر پذیری طیفی اعضای خالص 1391
باغانی امین ولدان زوج محمدجواد مرتبط سازی اتوماتیک ابرنقاط هوایی و زمینی از منابع و مناظر مختلف در مناطق شهری 1391
باباپور صحنه سرائی هادی مختارزاده مهدی توسعه و ارزیابی مدلهای ریاضی نوین در خود کالیبراسیون دوربین های رقومی هوائی( مطالعه موردی: دوربین Ultra Cam) 1391
معینی راد امیر آبکار علی اکبر ارائه الگوریتمی برای انتخاب ویژگی به صورت نظارت شده به منظور بهبود آشکارسازی اهداف در تصاویر ابرطیفی 1391
کاخانی نفیسه مختارزاده مهدی طبقه بندی تصاویر چندطیفی بزرگ مقیاس با استفاده از اطلاعات طیفی و مکانی بر مبنای قطعه بندی 1391
بهرامی مهدی مباشری محمدرضا تعیین گونه گیاه با استفاده از کدینگ طیف بازتابندگی و مشتقات آن در سطح برگ و تصاویر ابرطیفی 1391
حسینی سیده سمیرا عبادی حمید - مقصودی مهرانی یاسر تخمین زیست توده جنگلی با استفاده از تداخل سنجی پلاریمتری و بهینه سازی تابع ساختار 1392
آقابابائی حسین صاحبی محمودرضا بهبود توموگرافی سری داد ه های پلاریمتری مبتنی بر مکانیسم های بازپراکنش 1392
یزدان روح الله ورشوساز مسعود تشخیص و بازیابی سه بعدی تابلوهای ترافیکی معابر شهری با تاکید بر حل مشکلات ناشی از نواحی پنهان، دوران و تغییر مقیاس 1392
جانعلی پور میلاد محمدزاده علی تولید نیمه خودکار نقشه تخریب ساختمانها پس از وقوع زلزله مبتنی بر روشهای هوشمند تصمیم گیری از تلفیق داده های نوری و لیدار 1392
اسماعیلی فرید عبادی حمید ارائه روشی نوین جهت استخراج دقیق عوارض موضعی از تصاویر چندگانه برد کوتاه جهت کاربرد در جا به جایی سنجی دیواره های گودبرداری 1392
مناقبی طیبه مقصودی مهرانی یاسر توسعه الگوریتم برای تعدیل اثر عدم همبستگی زمانی در استخراج ارتفاع درختان جنگل با استفاده از مدل RVOG 1393
دهنوی سحر مقصودی مهرانی یاسر ارتقای داده های چگالی شار خورشیدی با اصلاح اثر ابر با استفاده از استریوگرافی تصاویر METEOSAT 1393
صالحی فراهانی مریم محمدزاده علی بهبود مدلهای پراکنش به منظور بازیابی پارامترهای اصلی محصولات کشاورزی مبتنی بر تصاویر سری زمانی پلاریمتریک رادار با روزنه مجازی( مطالعه موردی: محصولات زراعی) 1393
کیانی عباس عبادی حمید توسعه یک سیستم تفسیری دانش پایه شی مبنا بر اساس فرآیند تصمیم گیری هیبرید و روش امتیازدهی وزن دار در تصاویر با حد تفکیک بالا 1393
خصالی الهه مباشری محمدرضا بهبود و توسعه مدلهای پیش بینی پدیده سرما زدگی با استفاده از داده های سنجش از دور 1393
حجازی اطاقسرا سیدعباس مباشری محمدرضا ارائه روشی جهت پیش بینی میزان برداشت محصول گندم با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ارتقای دقت از طریق تعامل با کاربر 1394
آقابالائی امیر عبادی حمید ارائه روشی نوین جهت برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از تداخل سنجی پلاریمتریک راداری 1395
امتی مهرنوش صاحبی محمودرضا بهبود تشخیص پراکنش گرهای یک پیکسل در توموگرافی داده های SAR مبتنی بر تست آماری( با تاکید بر مناطق شهری) 1395
تاریخ به روز رسانی:
1401/05/02
تعداد بازدید:
2696