دانش آموختگان رشته GIS
نام خانوادگی و نام دانشجو نام خانوادگی و نام استاد عنوان رساله سال ورودی
منصوریان علی ولدان زوج محمد جواد- رجبی فرد عباس توسعه مدل مفهومی زیرساخت داده مکانی 1378
طالعی محمد مسگری سقزلو محمدسعدی- شریفی محمد علی طراحی و پیاده سازی یک سیستم حامی تصمیم گیری مبتنی بر GIS به منظور طراحی کاربری املاک شهری 1379
هلالی حسین آل شیخ علی اصغر چند سیستم تصویری در GIS 1380
فلاحی غلامرضا مسگری سقزلو محمدسعدی- رجبی فرد عباس ارتقای تعامل جوامع اطلاعات جغرافیایی با زیر ساختار داده های مکانی از طریق حذف تفاوتهای مفهومی 1380
کریمی محمد مسگری سقزلو محمدسعدی- شریفی محمد علی توسعه روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی برای تعیین کاربری و پوشش مطلوب سرزمین 1383
شاد روزبه مسگری سقزلو محمدسعدی- آبکار علی اکبر استفاده ازMCPM فازی جهت کنترل یک عامل با توجه به روابط توپولوژیک در یکGIS استنتاجگر 1383
کرمی جلال علیمحمدی سراب عباس توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی - زمانی برای مدیریت آلودگی آب 1383
شایگان مهران علیمحمدی سراب عباس مدلسازی تغییر کاربری و پوشش اراضی و ارزیابی اثرات آن در رواناب و رسوب 1383
وفائی نژاد علیرضا آل شیخ علی اصغر ارائه مدلی نوین و چند بعدی مبتنی برGIS برای فعالیت های گروه های بشری 1384
امیریان پوریا آل شیخ علی اصغر ارائه روشی نوین در پیاده سازی سرویسهای مکانی بر مبنای SOA به منظور ارتقای روال کاری 1385
حسینعلی فرهاد آل شیخ علی اصغر توسعه مدلی عامل بنیان همراه با بهینه سازی مکانی در مسائل تبدیل کاربری اراضی با استفاده از GIS 1386
معصومی زهره مسگری سقزلو محمدسعدی - همراه مجید مدلسازی اثرات کالبدی تغییر کاربریهای شهری با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی و تحلیل های مکانی 1387
بهزادی سعید آل شیخ علی اصغر ارایه یک مدل عامل مبنا به منظور تحلیل مسایل مکانی 1387
فرنقی مهدی منصوریان علی توسعه کارگزارهای هوشمند پویا با توانایی تدوین و اجرای روالهای پردازش مکانی 1387
صابریان جواد ملک محمدرضا- همراه مجید توسعه چارچوبی ریاضی برای گراف و دوگان آن جهت بهبود تحلیلهای شبکه در GIS 1387
بصیری آناهید ملک محمدرضا ارایه و راست آزمایی مدلی برای استفاده از نایقینی مکانی به عنوان بافت در ارایه خدمات محدوده ای 1387
آقا محمدی زنجیر آباد حسین مسگری سقزلو محمدسعدی توسعه یک روش مکانمند پویا برای بهینه سازی تخصیص مصدومان زلزله به مراکز خدماتی 1387
بهشتی فر سارا علیمحمدی سراب عباس طراحی و پیاده سازی یک مدل مکانیابی و تخصیص توام مراکز مختلف خدماتی بر مبنای الگوریتمهای تکاملی 1387
شیرزادی بابکان علی علیمحمدی سراب عباس- طالعی محمد شبیه سازی اثرات سیستم حمل و نقل شهری بر مکان گزینی سکونتگاه و الگوی سفر خانوارها 1388
محمدی چبنلو نازیلا ملک محمدرضا بهبود سازگاری منطقی در محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر 1388
وحیدنیا محمدحسن آل شیخ علی اصغر ارائه ساختاری مبتنی بر منطق برای روابط مکانی-حرکتی در سیستم های چند عامله 1388
میرباقری بابک علیمحمدی سراب عباس توسعه قوانین تبدیل محلی و فراگیر مبتنی بر مدلهای آماری و هوشمند برای بهبود پیش بینی رشد شهری در سلولهای خودکار 1390
تشیع بهنام علیمحمدی سراب عباس توسعه یک مدل استنتاجگر فازی برای ارزیابی تاثیرات محیطی برنامه ریزی مکانی بر سلامت 1390
کفاش چرندابی ندا آل شیخ علی اصغر مدلسازی استنتاج و پیش بینی زمینه در سیستم های اطلاعات مکانی فراگستر 1390
خوش آموز گیتی طالعی محمد مدلسازی تاثیر افزودن داده با محتوای کاربر تولید به شبکه راههای درون شهری برای بهبود مسیریابی 1391
مطیعیان حمید مسگری سقزلو محمدسعدی مدلسازی توسعه حمل و نقل گرا با استفاده از تحلیل های مکانی و فناوری عامل 1391
قوامی سیدمرسل طالعی محمد ارائه یک چارچوب مفهومی مبتنی بر سیستمهای چند عامله به منظور شبیه سازی فرآیندهای تصمیم گیری گروهی-مکانی 1391
اصلانی محمد مسگری سقزلو محمدسعدی توسعه سامانه های چند عامله هوشمند برای حل مسائل مکانی مبتنی بر یادگیری تقویتی 1391
علائی مقدم ساناز کریمی محمد توسعه یک مدل چند سطحی مکان مبنا برای پیش بینی گسترش مجموعه شهری 1391
حسین پور محمد ملک محمدرضا تحلیل شبکه های اجتماعی مکان- مبنا برای شناسایی افراد شاخص با استفاده از فضاهای ریاضی 1391
پیله فروش ها قزوینی پرستو کریمی محمد مدلسازی جنرالیزاسیون پایگاه داده توپوگرافی با استفاده از استخراج و تلفیق قیود 1392
خزاعی الهه علیمحمدی سراب عباس مدلسازی و تجمیع علایق مکانی کاربران در یک سامانه توصیه گر گروهی در شبکه های اجتماعی مکان مبنا 1392
شریف محمد آل شیخ علی اصغر تحلیل تشابه خطوط سیر مبتنی بر زمینه های محیطی 1392
رحیمی مهدی ملک محمدرضا مدلسازی داده فضای داخلی برای بهبود خدمات بافت آگاه شبکه های اجتماعی مکان مبنا 1393
هوشنگی نوید آل شیخ علی اصغر توسعه روش عامل مبنا برای تخصیص مکانی وظایف با لحاظ نمودن عدم قطعیت (مطالعه موردی گروه های امداد و نجات) 1393
ایزکیان زاهده مسگری سقزلو محمدسعدی خوشه بندی خط سیر با استفاده از روشهای کاهش بعد و تلفیق معیارهای شباهت 1393
عرب امیری محمد مسگری سقزلو محمدسعدی تحلیل تغییرپذیری مکانی سریهای زمانی اقلیمی 1393
اجاق سروش ملک محمدرضا گسترش اینترنت اشیا در شبکه های اجتماعی مکان مبنا 1393
عیوضی هوشنگ ملک محمدرضا چارچوبی نظری برای ارایه خدمات مکانی مردم گستر در حوزه امداد و نجات 1393
خدابنده لو الهام علیمحمدی سراب عباس شناسایی انامولی های مکانی- زمانی فردی با استفاده از داده های شبکه سنجنده ای در خانه های هوشمند 1394
قدوسی مصطفی صادقی نیارکی ابوالقاسم مدلسازی دسترسی و حوزه نفوذ تسهیلات شهری بر اساس داده های خط سیر 1394
جوادی قاسم طالعی محمد مدلسازی مکانی کیفیت زندگی شهری مبتنی بر تلفیق داده های رسمی و محتوی مکانی مردم- ساخت 1394
احدزاده سجاد ملک محمدرضا- سیستر مونیکا تخمین خسارت زمین لرزه بر مبنای تلفیق منابع مختلف داده با محتوای مکانی کاربر ساخته 1394
هنرپرور سپهر ملک محمدرضا تلفیق محتوای مکانی مردم ساخته و اطلاعات اینترنت اشیا برای بهبود هشدار حوادث 1394
سبزعلی یمقانی علی آل شیخ علی اصغر مدلسازی کاربر و مکان مبتنی بر بافت در شبکه های اجتماعی مکان مبنا 1394
مهری سعید آل شیخ علی اصغر پیش بینی حرکت بر مبنای زمینه جغرافیایی در فضای اقلیدسی 1395
بیجندی مهرداد کریمی محمد ارائه روشی برای قطعه بندی مجدد اراضی کشاورزی در فرایند یکپارچه سازی اراضی با حفظ حقوق نسبی ذینفعان 1395
داوطلب مهری آل شیخ علی اصغر ارائه یک روش مبتنی بر پالایش مشارکتی محتوی مبنی برای توصیه مکانهای مورد علاقه در شبکه های اجتماعی مکان مبنا 1395
رضوی ترمه سیدوحید صادقی نیارکی ابوالقاسم- چویی سومی مدل سازی مناطق مستعد آسم با استفاده از یادگیری ماشین با تاکید بر مدیریت داده 1397
تاریخ به روز رسانی:
1401/05/02
تعداد بازدید:
3370