مدیر گروه
دکتر ایرج جزیرییان
استادیار گروه ژئودزی
         صفحه شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/jazirian
 شرح وظایف و اختیارات مدیر گروه:
-          تهیه و تنظیم برنامه‏ های درسی گروه در هر نیمسال تحصیلی و پیشنهاد آن به شورای دانشکده
-          نظارت بر آموزش علمی و عملی دانشجویان طبق برنامه‏ های مصوب در گروه
-          تنظیم برنامه تدریس اعضای هیأت علمی گروه و ابلاغ برنامه به آنان
-          نظارت بر حسن اجرای وظایف اعضای هیأت علمی گروه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنان
-          نظارت بر تشکیل کلاس‏ های درس طبق برنامه‏ های تنظیمی
-          راهنمایی دانشجویان در زمینه‏ های تحصیلی و اجتماعی
-          نظارت و رسیدگی به روابط بین دانشجویان و استادان به منظور رفع اشکالات احتمالی آنان
-          شناسایی نیازهای تجهیزاتی و آموزشی گروه و ارائه پیشنهادات لازم به منظور تأمین به موقع آنان
-          تنظیم برنامه کلی و بودجه سالیانه گروه و ارائه آن به رئیس دانشکده جهت لحاظ نمودن در بودجه کلی
-          پیشنهاد ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی گروه به رئیس دانشکده در حدود قوانین و مقررات مربوط و طرح در شورای دانشکده
-          شرکت در شورای دانشکده
-          همکاری و هماهنگی با سایر گروه‏ های آموزشی دانشکده در زمینه استفاده از امکانات و تجهیزات موجود
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/26
تعداد بازدید:
14475