دانش آموختگان دكتري

عكس

نام و نام خانوادگي

سال ورود

موضوع مصوب رساله

سال دانش آموختگي

اساتيد راهنما

 دكتر موسي ساعي جمال آبادي    برآورد سطح زير كشت گندم با استفاده از تصاوير چند زماني مبتني بر روش هاي طبقه بندي جمعي  1397دكتر آبكار 
دكتر اميد غفاري   1391
 
جداسازي طيفي تصاوير ابرطيفي با تاكيد بر كاهش اثر تغيير پذيري طيفي اعضاي خالص 
   
1396  دكتر ولدان زوج

 
 دكتر سيد رضا صوف باف 1393 توسعه الگوريتم حسگري فشرده جهت آشكار سازي ناهنجاري در تصاوير ابر طيفي    1397 دكتر صاحبي
 دكتر طيبه مناقبي  1393توسعه الگوريتم براي تعديل اثر عدم همبستگي زماني در استخراج ارتفاع درختان جنگل با استفاده از مدل RVOG 1397  دكتر مقصودي 
 
دكتر امين باغاني   1391مرتبط سازي اتوماتيك ابر نقاط هوايي و زميني از منابع و مناظر مختلف در مناطق شهري  1397  دكتر ولدان زوج

دكتر مريم صالحي فراهاني   1393بهبود مدل هاي پراكنش به منظور بازيابي پارامترهاي اصلي محصولات كشاورزي مبتني بر تصاوير سري زماني پلاريمتريك رادار با روزنه مجازي (مطالعه موردي :محصولات زراعي ) 1397 دكتر علي محمدزاده

 
 دكتر حسين آقابابائي 
 1391بهبود توموگرافي سري داده هاي پلاريمتري مبتني بر مكانيسم هاي بازپراكنش 
 1396
دكتر ميلاد جانعلي پور
1392
توليد نيمه خودكار نقشه تخريب ساختمانها پس از وقوع زلزله مبتني بر روشهاي هوشمند تصميم گيري از تلفيق داده هاي نوري و ليدار
1396


دكتر اصغر ميلان لك
1379
تعيين توصيفگرهاي بهينه جهت استخراج اتوماتيك راهها در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ليدار و تصاوير نوري
1395
دكتر مهرتاش منافي فرد
1391
آشكارسازي و رديابي بازيكنان در ويديوي مسابقات فوتبال با روشهاي احتمالاتي
1395
دكتر ابريشمي مقدم
دكترمرتضي حيدري مظفر
1388
طراحي و پياده سازي الگوريتمي به منظور مكانيابي بهينه ايستگاههاي ليزر اسكنر زميني با تاكيد بر كاهش نواحي پنهان
1395
دكتر هادي باباپورصحنه سرائي
1391
توسعه و ارزيابي مدلهاي رياضي نوين در خود كاليبراسيون دوربين هاي رقومي هوائي (مطالعه موردي :دوربين UltraCam)
1395

دكتر عليرضا صفدري نژاد
1391
تصحيح هندسي خودكار تصاوير با حد تفكيك مكاني بالا از طريق تناظريابي باداده هاي پويشگر ليزري هوايي
1395
دكتر وحيد صادقي هزه بران
1391
توسعه تكنيك حد آستانه گذاري مبتني بر منطق فازي جهت آشكار سازي اتوماتيك تغييرات با استفاده از تصوير ماهواره اي
1395
دكتر فاطمه عامري

 

1388

بردارسازي اتوماتيك نتايج كشف راه از تصاوير ماهواره اي با حد تشخيص بالا بر اساس روشهاي خوشه بندي در فضاي تصوير

 

1394

دكتر مهران شايگان
1383
مدلسازي تغيير كاربري و پوشش اراضي و ارزيابي اثرات آن در رواناب و رسوب
1395
دكتر امين صداقت شيروان
1391
ارائه روشي نوين جهت تناظريابي دقيق و متراكم تصاوير ماهواره اي مبتني بر عوارض و توصيفگرهاي موضعي
1394
دكتر مريم نيك فر
1388
طراحي قواعد شئ گرا در يك سيستم استنتاج فازي جهت استخراج عارضه راه از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
1394
دكتر سميه ياوري

1388
زمين مرجع سازي اتوماتيك تصاوير با حد تفكيك بالاي ماهواره اي با استفاده از مدلهاي رياضي 3 بعدي غير پارامتريك
1394
دكتر سيدباقر فاطمي نصر آبادي
1388
ارائه الگوريتمي نوين جهت خوشه بندي تصاوير ماهواره اي چند طيفي با قدرت تفكيك بالا با استفاده از اطلاعات طيفي-مكاني تصوير

1394
دكتر مصطفي كابلي زاده 1388 بازسازي سه بعدي اتوماتيك ساختمان در مناطق شهري با استفاده از منطق فازي و منحني هاي فعال هندسي 1392
دكتر محسن قمري اصل 1387 ارائه الگوريتمي براي كاهش ابعاد فضاي تصاوير ابرطيفي به صورت نظارت نشده مبتني بر فضاي پديده 1392 دكتر محمدرضا مباشري

دكتر مجيد رحيم زادگان

1387

توسعه الگوريتمهاي ناحيه اي براي استخراج پروفايلهاي دما و رطوبت جو از تصاوير سنجنده MODIS

1391

دكتر محمدرضا مباشري

دكتر يوسف رضايي

1384

استخراج خودكار اجزا خالص و جداسازي در تصاوير ابرطيفي

1389

دكتر محمدرضا مباشري

دكتر سلمان احمدي

1384

استخراج خودكار ساختمان از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا با استفاده از منحني هاي فعال

1389

دكتر حميد عبادي

دكتر فرشيد فرنود احمدي

1383

تلفيق مستقيم سيستم هاي فتوگرامتري وGIS با تاكيد بر ساختاردهي هوشمند داده هاي مكاني همزمان با عمليات رقومي سازي عوارض با استفاده از سيستم هاي خبره

1389

دكتر حميد عبادي

 

دكتر علي سركارگر اردكاني

1380

تجزيه و تحليل ويژگيهاي طيفي و فضايي آتش و اهداف زمينه براي شناسائي و تفكيك در داده هاي سنجش از دور

1389

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر مريم دهقاني

1383

تعيين نرخ و مدلسازي فرو نشست زمين تحت تاثير استخراج آبهاي زير زميني با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري

1388

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر علي محمدزاده

1383

استخراج اتوماتيك راههاي اصلي از تصاوير ماهواره اي رنگي بزرگ مقياس با استفاده از منطق فازي و توابع مورفولوژي

1388

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر برات مجردي

1379

استخراج ويژگي به منظور طبقه بندي تصاوير فرا طيفي

1388

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر حميد ابريشمي مقدم

دكتر مهدي مختار زاده

1383

استخراج اتوماتيك عارضه راه از تصاوير بزرگ مقياس فضايي با تركيب اطلاعات طيفي و بافت تصوير در الگوريتم شبكه هاي عصبي

1387

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكترامير شاهرخ اميني

طراحي و توسعه يك سيستم نوين استريوپانوراما جهت استخراج اطلاعات هندسي از محيط
1387
دكتر داود عاشورلو
1387 ارايه الگوريتمي جهت تشخيص و تخمين ميزان بيماري زنگ گندم مبتني بر طيف نگاري زميني
1392

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/10
تعداد بازدید:
8031
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.