دانش آموختگان دكتري

اساتيد راهنما

سال دانش آموختگي

موضوع مصوب رساله

سال ورود

نام و نام خانوادگي

عكس

 
 
 
 
 
 
1395
 
 تعيين توصيفگرهاي بهينه جهت استخراج اتوماتيك راهها در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ليدار و تصاوير نوري 
 
1379
 
 
دكتر اصغر ميلان لك 
 
 
 
دكتر ابريشمي مقدم 
 
 
1395
 
 
 
 آشكارسازي و رديابي بازيكنان در ويديوي مسابقات فوتبال با روشهاي احتمالاتي
 
 
1391
 
 
دكتر مهرتاش منافي فرد
 
 
 
 
 
 
 
1395
 
 
 طراحي و پياده سازي الگوريتمي به منظور مكانيابي بهينه ايستگاههاي ليزر اسكنر زميني با تاكيد بر كاهش نواحي پنهان
 
 
1388
 
 
 
دكترمرتضي حيدري مظفر
 
 
 
 
 
 
1395
 
 توسعه و ارزيابي مدلهاي رياضي نوين در خود كاليبراسيون دوربين هاي رقومي هوائي (مطالعه موردي :دوربين UltraCam)
 
 
1391
 
 
دكتر هادي باباپورصحنه سرائي 
 
 
 
 
 
 
 
1395
 تصحيح هندسي خودكار تصاوير با حد تفكيك مكاني بالا از طريق تناظريابي باداده هاي پويشگر ليزري هوايي
 
 
 
1391
 
 
دكتر عليرضا صفدري نژاد
 
 

 
 
 
 
 
 
1395
توسعه تكنيك حد آستانه گذاري مبتني بر منطق فازي جهت آشكار سازي اتوماتيك تغييرات با استفاده از تصوير ماهواره اي
 
 
 
 
1391
 
 
 دكتر وحيد صادقي هزه بران
 
 

 

1394
 

بردارسازي اتوماتيك نتايج كشف راه از تصاوير ماهواره اي با حد تشخيص بالا بر اساس روشهاي خوشه بندي در فضاي تصوير

 

1388

 
 
    دكتر فاطمه عامري
 
 
 
 
 
 
  1395
 
 
 
 
 
 مدلسازي تغيير كاربري و پوشش اراضي و ارزيابي اثرات آن در رواناب و رسوب
 
 
 
1383
 
 
 دكتر مهران شايگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1394
 
ارائه روشي نوين جهت تناظريابي دقيق و متراكم تصاوير ماهواره اي مبتني بر عوارض و توصيفگرهاي موضعي
 
 
 
1391
 
 
 
 
دكتر امين صداقت شيروان
 
 
 
 
 
 
1394
طراحي قواعد شئ گرا در يك سيستم استنتاج فازي جهت استخراج عارضه راه از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
 
 
 
 
1388
 
 
 
 
دكتر مريم نيك فر
 
 
 
 
1394
 
 
زمين مرجع سازي اتوماتيك تصاوير با حد تفكيك بالاي ماهواره اي با استفاده از مدلهاي رياضي 3 بعدي غير پارامتريك
 
 
 
1388
 
 
 
دكتر سميه ياوري

 
   
1394
 
ارائه الگوريتمي نوين جهت خوشه بندي تصاوير ماهواره اي چند طيفي با قدرت تفكيك بالا با استفاده از اطلاعات طيفي-مكاني تصوير

 
1388
 
دكتر سيدباقر فاطمي نصر آبادي
 
 
1392   بازسازي سه بعدي اتوماتيك ساختمان در مناطق شهري با استفاده از منطق فازي و منحني هاي فعال هندسي  1388 دكتر مصطفي كابلي زاده   
 دكتر محمدرضا مباشري  1392  ارائه الگوريتمي براي كاهش ابعاد فضاي تصاوير ابرطيفي به صورت نظارت نشده مبتني بر فضاي پديده  1387  دكتر محسن قمري اصل  

دكتر محمدرضا مباشري

1391

توسعه الگوريتمهاي ناحيه اي براي استخراج پروفايلهاي دما و رطوبت جو از تصاوير سنجنده MODIS

1387

دكتر مجيد رحيم زادگان

 

دكتر محمدرضا مباشري

1389

استخراج خودكار اجزا خالص و جداسازي در تصاوير ابرطيفي

1384

دكتر يوسف رضايي

 

دكتر حميد عبادي

1389

استخراج خودكار ساختمان از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا با استفاده از منحني هاي فعال

1384

دكتر سلمان احمدي

 

دكتر حميد عبادي

1389

تلفيق مستقيم سيستم هاي فتوگرامتري وGIS با تاكيد بر ساختاردهي هوشمند داده هاي مكاني همزمان با عمليات رقومي سازي عوارض با استفاده از سيستم هاي خبره

1383

دكتر فرشيد فرنود احمدي

 

دكتر محمدجواد ولدان زوج

 

1389

تجزيه و تحليل ويژگيهاي طيفي و فضايي آتش و اهداف زمينه براي شناسائي و تفكيك در داده هاي سنجش از دور

1380

دكتر علي سركارگر اردكاني

 

دكتر محمدجواد ولدان زوج

1388

تعيين نرخ و مدلسازي فرو نشست زمين تحت تاثير استخراج آبهاي زير زميني با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري

1383

دكتر مريم دهقاني

 

دكتر محمدجواد ولدان زوج

1388

استخراج اتوماتيك راههاي اصلي از تصاوير ماهواره اي رنگي بزرگ مقياس با استفاده از منطق فازي و توابع مورفولوژي

1383

دكتر علي محمدزاده

 

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر حميد ابريشمي مقدم

1388

استخراج ويژگي به منظور طبقه بندي تصاوير فرا طيفي

1379

دكتر برات مجردي

 

دكتر محمدجواد ولدان زوج

1387

استخراج اتوماتيك عارضه راه از تصاوير بزرگ مقياس فضايي با تركيب اطلاعات طيفي و بافت تصوير در الگوريتم شبكه هاي عصبي

1383

دكتر مهدي مختار زاده

 

 
     1387
 طراحي و توسعه يك سيستم نوين استريوپانوراما جهت استخراج اطلاعات هندسي از محيط
 
 دكترامير شاهرخ اميني
 
 
 
 
 
 1392
ارايه الگوريتمي جهت تشخيص و تخمين ميزان بيماري زنگ گندم مبتني بر طيف نگاري زميني
 1387
 دكتر داود عاشورلو
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/02
تعداد بازدید:
3991
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.