گروه فتوگرامتري

 

مقالات چاپ شده در مجلات گروه فتوگرامتري

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
 
شماره 4 دوره 1
بهار 1393

الناز محمدزنجاني پور
مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت

ارائه مدلي پارامتريك و كامل جهت كاليبراسيون ليزراسكنرهاي زميني

1

سنجش از دور و gis ايران
 
شماره 1 دوره 6
بهار 1393

وحيد صادقي هزه بران
حميد عبادي
محمودرضا صاحبي
ياسر مقصودي مهراني
فرشيد فرنود احمدي

اشكارسازي خودكار تغييرات در تصاوير ماهواره اي چند زمانه مبتني بر حد استانه گذاري با الگوريتم بهينه سازي توده ذرات

2

علوم و فنون نقشه برداري

دي 1393

الناز محمدزنجاني پور
مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت

مقايسه بهبود دقت مدلي پارامتريك جهت كاليبراسيون ليزراسكنر زميني با مدل هاي موجود

3

رايانش نرم و فناوري اطلاعات

دي 1393

مرتضي حيدري مظفر
مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت

تركيـب لبـه هاي دو بعدي و سـه بعدي براي يافتـن نواحي پنـهان در ابـرنقـاط ليـزر اسكنرهاي زميني

4مقالات چاپ شده در مجلات گروه فتوگرامتري

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Photogrammetric Record
 Vol: 29
Sep 2014

Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
Stuart Robson
Jan Boehm
Mark Shortis

Stereo-Imaging Network Design for Precise and Dense 3D Reconstruction

1

Photogrammetric Record
No: 29 Vol: 146
Jun 2014

Diako Yary
Mahdi Mokhtarzadeh
Hamid Ebadi

Automatic Reconstruction of Regular Buildings Using a Shape Based Baloon Snake Model

2

International Journal of Scientific Research in Inventions and New Ideas
No: 1 Vol: 2
Mar 2014


Masood Varshosaz

et al.

Evaluating a New Stereo Panorama System Based on Stereo Cameras

3

Photogrammetric Record
 Vol: 29
Jun 2014


Masood Varshosaz
Mohammad Saadatseresht

Development of a New Stereo-Panorama System Based on Off-the-Shelf Stereo Cameras

4

American Journal of Engineering, Technology and Society
No: 1 Vol: 2
Jan 2015


Hamid Ebadi

et al.

Using Artificial Neural Network for Classification of High Resolution ‎Remotely Sensed Images and Assessment of Its Performance Compared ‎with Statistical  Methods

5

 

مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه فتوگرامتري

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

محمدرضا عزيزخاني
حميد عبادي
مهدي مختارزاده

ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي خوشه بندي در بخش بندي ابر نقاط ليدار جهت بازسازي ساختار سقف ساختمانها

1

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

امين سرمديان
حميد عبادي
سيدعبداله كيانژاد تجنكي

شناسايي و استخراج صفحات سقفي ساختمان با بكارگيري الگوريتم Mean-Shift و استفاده از تصاوير نوري و داده هاي ليدار

2

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

عباس كياني
حميد عبادي
فرشيد فرنوداحمدي

طراحي و پياده سازي سيستمي براي تفسير هوشمند تصاوير هوايي با قدرت تفكيك بالا

3

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

فروزان جعفري
حميد عبادي
مصطفي كابلي زاده

استخراج اتوماتيك عارضه راه از تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا با استفاده از مدل منحني فعال و سيستم استنتاج فازي

4

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

مهين شكرالهي
حميد عبادي
محمودرضا صاحبي

ارزيابي و مقايسه ميزان موفقيت تصاوير چند طيفي و پلاريمتري راداري در طبقه بندي پوشش زمين (مطالعه موردي شهر شيراز

5

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

فريد اسماعيلي
حميد عبادي
علي محمدزاده

كاربرد روشهاي بهينه سازي براي حل مساله تناظريابي تصاويرك مروري بر تحقيقات انجام شده

6

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

فريد اسماعيلي
حميد عبادي

ارزيابي دقت هندسي استخراج DEM از زوج تصاوير سنجنده Aster

7

اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار
تهران
اسفند 1393

فاطمه سعيدزاده
حميد عبادي
محمودرضا صاحبي
وحيد صادقي هزه بران

بررسي و تحليل روشهاي آشكارسازي تغييرات مبتني برآناليزشيءگرا در مديريت و برنامه ريزي شهري

8

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

بهاره بيگدلي
مسعود ورشوساز
علي ابذل

مدل سازي اجزاء بدن انسان با روش استخراج شكل از نيمرخ

9

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

مرتضي حيدري مظفر
مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت

طبقه بندي روش هاي طراحي ميدان ديد براي استفاده در عمليات برداشت نقشه برداري با دستگاه ليزراسكنر زميني

10

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران
بابل
ارديبهشت 1393

مرتضي حيدري مظفر
مسعود ورشوساز
محمد سعادت سرشت

ليزراسكنر زميني: تكنولوژي نوين مهندسي نقشه برداري

11

اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار
تهران
اسفند 1393

فاطمه سعيدزاده
حميد عبادي
محمودرضا صاحبي
وحيد صادقي هزه بران

بررسي و تحليل روش هاي آشكارسازي تغييرات مبتني بر آناليز شيءگرا در مديريت و برنامه ريزي شهري

12

 

 

 

 

پايان نامه دوره دكترا)دفاع شده( گروه فتوگرامتري

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

رديف

مسعود ورشوساز
 
محمد سعادت سرشت

امير شاهرخ اميني

طراحي و توسعه يك سيستم نوين استريو پانوراما جهت استخراج اطلاعات هندسي از محيط

1


پايان نامه دوره كارشناسي ارشد)دفاع شده( گروه فتوگرامتري

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

رديف

مهدي مختارزاده
 
محمدجواد ولدان زوج

مهيار طالبي

ارزيابي و توسعه مدلهاي رياضي مبتني بر درون يابي جهت زمين مرجع سازي تصاوير راداري

1

علي محمدزاده

معين ايزدي

تعيين تخريب و انسداد شريان هاي حياتي راه مبتني بر يك سيستم نرو- فازي از داده هاي سنجش از دور

2

علي محمدزاده

فاطمه فتحي

بررسي تاثيرات برخي پارامترهاي محيطي در دقت مكاني آتش هاي ثابت كشف شده از تصاوير ماهواره اي MODIS

3

مهدي مختارزاده

فاروق محمودي

ارائه روشي شي گرا در تهيه نقشه تغييرات از مناطق نيمه شهري

4

حميد عبادي

سعيد اجاقي كنچوبه

تلفيق سيستم هاي سنجش از دوري و اطلاعات مكاني براي پيش بيني تغييرات پوشش زمين با روشهاي مبتني بر علوم شناختي

5

حميد عبادي

فاطمه نظري

آشكار سازي ساختمان از تصاوير ماهواره اي با توان تفكيك مكاني بالا با استفاده از عوارض محلي

6

حميد عبادي

آرمين مقيمي

تلفيق اطلاعات بافتي و طيفي جهت شناسايي تغييرات در مناطق شهري از تصاوير ماهواره اي با روش هاي مقايسه مستقيم و پس از طبقه بندي

7

محمدجواد ولدان زوج

طيبه مناقبي

شناسايي تغييرات ساختمانها پس از زلزله با استفاده از تلفيق تصاوير نوري و راداري

8

علي محمدزاده

سيدمحمدحسن سيدتفرشيها

استخراج نيمه اتوماتيك داده هاي آموزشي جهت شناسايي تغييرات مناطق شهري از تصاوير اپتيك و ليدار

9

حميد عبادي

دانا خسروي

توسعه و بهبود روش تناظريابي مبتني بر منحني جهت تناظريابي مستقل از دوران و تغيير مقياس قابل توجه در تصاوير رقومي

10

مسعود ورشوساز

بهاره بيگدلي

طراحي و پياده سازي يك سيستم فتوگرامتري جهت مدلسازي اعضا بدن با تاكيد بر روش Shape From Silhouette

11

حميد عبادي

مهين شكرالهي

تلفيق داده هاي پلاريمتري SAR و ابرطيفي به منظور طبقه بندي پوشش زمين

12

علي اكبر آبكار
 
محمدجواد ولدان زوج

سيده يگانه موسوي ميرك

مكان يابي نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي با استفاده از تصاوير سنجش از دوري با حد تفكيك مكاني پايين و GIS

13

حميد عبادي

امين سرمديان

تلفيق داده هاي ليدار و تصاوير با توان تفكيك مكاني بالا جهت استخراج ساختمان با تاكيد بر استفاده همزمان از ويژگي هاي طيفي، بافتي و هندسي عوارض

14

تاریخ به روز رسانی:
1394/10/29
تعداد بازدید:
385
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.