گروه سيستم اطلاعات جغرافيايي

 

مقالات چاپ شده در مجلات گروه سيستم اطلاعات جغرافيايي

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 1 دوره 4
مرداد 1393

محمدحسن وحيدنيا
علي اصغر آل شيخ

يك راهكار ابتكاري تكاملي براي برنامه ريزي عامل هاي متحرك با رويكرد توازن به جاي بهينه سازي چند هدفه

1

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 4 دوره 3
ارديبهشت 1393

بهزاد واحدي طرقبه
علي اصغر آل شيخ
سپهر هنرپرور

برآورد كمي كيفيت عملي اطلاعات مكاني داوطلبانه به كمك كميت سنجهاي زباني فازي و عملگر تصميم گيري چند معياره OWA

2

مديريت بحران
 
دوره 31
آبان 1393

علي كلانتري اسكويي
مهدي مديري
علي اصغر آل شيخ
رضا حسنوي

ارائه چارچوبي براي ارزيابي ريسك در سامانه اطلاعات مكاني(GIS) و زيرساخت داده¬هاي مكاني (SDI) بخشي بر اساس منطق فازي

3

آب و خاك
 
شماره 1 دوره 28
ارديبهشت 1393

محمد طالعي
حسين سليماني
منوچهر فرج زاده اصل

ارزيابي تناسب اراضي براي كشت گندم ديم بر مبناي مدل فائوو با استفاده از تكنيك تلفيقي Fuzzy-AHP-OWA در محيط GIS مطالعه موردي شهرستان ميانه

4

علوم و فناوري هاي پدافند غيرعامل
 
شماره 1 دوره 5
بهار 1393

سيدمرسل قوامي
محمد طالعي
محسن جعفري
رضا آقاطاهر

توسعه يك ابزار حامي تصميمي گيري مكاني به منظور تعيين راه هاي استراتژيك

5

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 4 دوره 3
ارديبهشت 1393

قاسم جوادي
محمد طالعي
ميثم آقا محمدي

برنامه ريزي مكاني ايستگاه هاي دوچرخه عمومي با استفاده از GIS و تصميم گيري چند معياري

6

مهندسي حمل و نقل
 
شماره 3 دوره 5
بهار 1393

جواد صابريان
محمدرضا ملك
مجيد همراه

استفاده از دوگان گراف و تبديل موجك در ارزيابي و برنامه ريزي سيستمهاي حمل و نقل

7

مهندسي حمل و نقل
 
شماره 1 دوره 6
پائيز 1393

مريم شاكري
عباس عليمحمدي سراب
ابوالقاسم صادقي نياركي
علي اصغر آل شيخ

طراحي سيستمي براي حمل و نقل جاده‏اي با استفاده از تلفيق اطلاعات مكاني داوطلبانه (VGI) و زيرساخت داده مكاني(SDI)

8

برنامه ريزي منطقه اي
 
شماره 16 دوره 4
مرداد 1393

نويد هوشنگي
علي اصغر آل شيخ
حسين هلالي

بررسي منطقه اي پتانسيل تابش خورشيدي با ارزيابي و بهينه سازي روش هاي درون يابي در سطح كشور ايران

9

مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
 
شماره 4 دوره 5
آذر 1393

محمدرضا ملك
علي مدد
شمس الملوك علي آبادي

ارايه روشي نوين در نگاهداري داده هاي برداري حجيم به منظور عرضه ي سريع آنها

10

مديريت بحران
 
شماره 5
فروردين 1393

محمدرضا ملك
پرستو پيله فروش ها قزويني

مقايسه ي دو روش تهيه ي نقشه ي آسيب پذيري زمين لرزه تحت شرايط عدم قطعيت مبتني بر منطق فازي كلاسيك و منطق فازي شهودي

11

مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
 
شماره 1 دوره 2
ارديبهشت 1393

مهدي رحيمي
محمدرضا ملك

تعميم و سادهسازي بافتآگاه شبكه براي انجام تحليل مسير بهينه

12

اطلاعات جغرافيايي (سپهر)
 
شماره 92 دوره 23
دي 1393

نجمه نيساني ساماني
محمود رضا دلاور
محمدرضا ملك

ارائه يك روش نوين جهت مدلسازي ارتباطات مكانيزماني، در يك سيستم راهيابي بافت آگاه

13

آمايش محيط
 
شماره 25 دوره 7
تابستان 1393

محمد عرب اميري
مهرداد رفيع پورگتابي
محمدسعدي مسگري سقزلو

مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه و GIS (مطالعه موردي شهر تهران

14

سنجش از دور و gis ايران
 
شماره 4 دوره 6
دي 1393

محمدرضا ملك
نازنين عبدالقادري بوكاني
محمدسعدي مسگري سقزلو

توسعة خودكاره‌‌‌‌‌هاي سلولي برمبناي نظرية فازي براي مدلسازي توسعة شهري

15

برنامه ريزي و آمايش فضا
 
شماره 2 دوره 18
تير 1393

محمد كريمي
محمد عرب اميري
عباس عليمحمدي سراب

تحليل حساسيت وزن هاي چند معياره در ارزيابي تناسب پتانسيل منابع هيدروكربني با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني

16

علوم زمين - سازمان زمين شناسي كشور
 
شماره 93 دوره 24
آذر 1393

ساناز علايي مقدم
محمد كريمي
محمدسعدي مسگري سقزلو
نادر صاحب الزماني

مدلسازي فرايند تهيه نقشه پتانسيل معدني با استفاده از سيستم استنتاجگر فازي (منطقه مورد مطالعه: كانسار مس چاه