دانش آموختگان دكتري

اساتید راهنما

سال دانش آموختگی

موضوع مصوب رساله

سال ورود

نام و نام خانوادگی

عکس

 
 
1393
 
ارائه ساختاری مبتنی بر منطق برای روابط مکانی - حرکتی در سیستم های چندعامله
 
 
1388
 
دکتر محمدحسن وحیدنیا
 
  1393
 
شبیه سازی اثرات سیستم حمل و نقل شهری بر مکان گزینی سکونتگاه و الگوی سفر خانوارها
 1388
 دکتر علی شیرزادی بابکان
 
 
 
 
 
 
1393
 
طراحی و پیاده سازی یک مدل مکانیابی و تخصیص توام مراکز مختلف خدماتی بر مبنای الگوریتمهای تکاملی
 
 
 
1387
 
 
 
دکتر سارابهشتی فر
 
 
1393
 

 
بهبود سازگاری منطقی در محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر
 
1388
 
 
 دکتر نازیلا محمدی
 
 1392  مدلسازی اثرات کالبدی تغییر کاربریهای شهری با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی و تحلیل های مکانی  1387  دکتر زهره معصومی  
 دکتر علی اصغر آل شیخ 1392   ارائه یک مدل عامل مبنا به منظور تحلیل مسائل مکانی  1387 دکتر سعید بهزادی   
دکتر علی منصوریان  1392   توسعه کارگزارهای هوشمند پویا با توانایی تدوین و اجرای روالهای پردازش مکانی  1387  دکتر مهدی فرنقی  
1392   توسعه چارچوبی ریاضی برای گراف و دوگان آن جهت بهبود تحلیلهای شبکه در GIS  1387  دکتر جواد صابریان  
 دکتر محمدسعدی مسگری  1392  توسعه یک روش مکانمد پویا برای بهینه سازی تخصیص مصدومان زلزله به مراکز خدماتی  1387 دکتر حسین آقامحمدی  

دکتر علی اصغر آل شیخ

1391

توسعه مدلی عامل بنیان همراه با بهینه سازی مکانی در مسائل تبدیل کاربری اراضی با استفاده از GIS

 

1386

دکتر فرهاد حسینعلی

 

دکتر محمدرضا ملک

1391

ارایه و راست آزمایی مدلی برای استفاده از نایقینی مکانی به عنوان بافت در ارایه خدمات محدوده ای

 

1387

دکتر آناهید بصیری

 

 

 
 

 

 
 
1390

 

 
توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی - زمانی برای مدیریت آلودگی آب

 

 

 
 
1383

 

 
 
دکتر جلال کرمی

 

دکتر علی اصغر آل شیخ

1389

ارائه روشی نوین در پیاده سازی سرویسهای مکانی بر مبنای SOA به منظور ارتقای روال کاری

 

1385

دکتر پوریا امیریان

 

دکتر محمدسعدی مسگری

1389

توسعه روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی برای تعیین کاربری و پوشش مطلوب سرزمین

 

1383

دکتر محمد کریمی

 

دکتر محمدسعدی مسگری

1388

استفاده ازMCPM فازی جهت کنترل یک عامل با توجه به روابط توپولوژیک در یکGIS استنتاجگر

 

1383

دکتر روزبه شاد

 

دکتر علی اصغر آل شیخ

1388

ارائه مدلی نوین و چند بعدی مبتنی برGIS برای فعالیت های گروه های بشری

 

1384

دکتر علیرضا وفایی نژاد

 

دکتر محمدسعدی مسگری

1387

ارتقای تعامل جوامع اطلاعات جغرافیایی با زیر ساختار داده های مکانی از طریق حذف تفاوتهای مفهومی

 

1380

دکتر غلامرضا فلاحی

 

دکتر محمدسعدی مسگری

1385

طراحی و پیاده سازی یک سیستم حامی تصمیم گیری مبتنی بر GIS به منظور طراحی کاربری املاک شهری

1379

دکتر محمد طالعی

 

دکتر علی اصغر آل شیخ

1385

چند سیستم تصویری در GIS

 

1380

دکتر حسین هلالی

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/02/25
تعداد بازدید:
2594
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.