دانشجويان دكتري

ساتيد

موضوع مصوب پايان نامه

سال ورود

رشته تحصيلي

نام ونام خانوادگي

عكس

 دكتر ملك
 
مرحله آموزشي
 
1393
 
 سيستم اطلاعات جغرافيايي
سروش اجاق 
 
 
مرحله آموزشي
 
1393
 
 سيستم اطلاعات جغرافيايي
هوشنگ عيوضي 

 
 مرحله آموزشي
 1393  
 سيستم اطلاعات جغرافيايي
نويد هوشنگي 

 دكتر ملك
 مرحله آموزشي
1393
 سيستم اطلاعات جغرافيايي
 مهدي رحيمي


 مرحله آموزشي
 1393  سيستم اطلاعات جغرافيايي
 محمد عرب اميري
 
 
 مرحله آموزشي
1393
 سيستم اطلاعات جغرافيايي
حميد حيدري 


 مرحله آموزشي
 1393 سيستم اطلاعات جغرافيايي 
زاهده ايزكيان 

 
مرحله آموزشي
 
 1392
سيستم اطلاعات جغرافيايي
 
پرستو پيله فروش ها
 
   
مرحله آموزشي
1392
سيستم اطلاعات جغرافيايي
 
محمد شريف
 
   
مرحله آموزشي
 1392
سيستم اطلاعات جغرافيايي
 
 الهه خزائي
 
   
مرحله آموزشي
 1392
سيستم اطلاعات جغرافيايي
 
مهدي حيدري
 

سامانه هاي چندعامله هوشمند براي حل مسائل مكاني

مبتني بر يادگيري تقويتي

1391

سيستم اطلاعات جغرافيايي

محمد اصلاني


مرحله آموزشي

1391

سيستم اطلاعات جغرافيايي

محمد حسين پور


مرحله آموزشي

1391

سيستم اطلاعات جغرافيايي

گيتي خوش آموز


مرحله آموزشي

1391

سيستم اطلاعات جغرافيايي

ساناز علايي مقدم


مرحله آموزشي

1391

سيستم اطلاعات جغرافيايي

حميد مطيعيان


مرحله آموزشي

1391

سيستم اطلاعات جغرافيايي

حسين شورورزي


مرحله آموزشي

1391

سيستم اطلاعات جغرافيايي

سيدمرسل قوامي

 دكتر عباس عليمحمدي قوانين تبديل محلي و فراگير مبتني
 بر مدل هاي آماري و
هوشمند براي بهبود پيش بيني رشد
 شهري در سلول هاي خودكار

1390   سيستم اطلاعات جغرافيايي  بابك ميرباقري  
دكتر علي اصغر آل شيخ

مدلسازي استنتاج و پيش بيني زمينه

در سيستم هاي اطلاعات مكاني فراگستر

1390

سيستم اطلاعات جغرافيايي

ندا كفاش چرندابي

توسعه يك مدل استنتاج گر فازي براي ارزيابي تاثيرات
محيطي برنامه ريزي مكاني  بر سلامت

1390

سيستم اطلاعات جغرافيايي

بهنام تشيع


تاریخ به روز رسانی:
1395/06/10
تعداد بازدید:
3508
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.