اطلاعیه حذف ترم خاص ( با احتساب) در نیم سال دوم 99-98