راه اندازي دوره مشترك دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي با هلند
رئيس دانشكده نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: دوره مشترك كارشناسي ارشد مهندسي سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در اين دانشگاه و كشور هلند راه اندازي مي شود.

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از مهر، حميد عبادي گفت: اين دوره مشترك ميان دانشگاه هاي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و توئنته هلند برگزار مي شود كه منجر به اخذ دو مدرك خواهد شد.

وي افزود: دوره مشترك كارشناسي ارشد مهندسي سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور حدود 18 ماه به طول مي انجامد كه دانشجويان 12 ماه از تحصيل خود را در دانشگاه صنعتي خواجه نصير و 6 ماه از تحصيل خود را در دانشگاه توئنته هلند مي گذرانند.

رئيس دانشكده نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تاكيد كرد: در اين دوره دانشجويان هر واحد درسي را طي يك ماه مي گذرانند و در ماه بعدي واحد درسي جديدي اخذ خواهند كرد.

عبادي اظهار داشت: اين دوره به زبان انگليسي خواهد بود و دانشجويان بايد داراي مدارك معتبر زبان انگليسي باشند.

وي عنوان كرد: پذيرش در اين دوره از طريق سازمان سنجش و آزمون كارشناسي ارشد سال 96 خواهد بود.

رئيس دانشكده نقشه برداري دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفت: اين دوره مشترك از مهرماه سال 96 در دو گرايش مهندسي سيستم هاي جغرافيايي و مهندسي سنجش از دور برگزار خواهد شد.

عبادي تاكيد كرد: دانشجويان پذيرفته شده در اين دوره بايد شهريه پرداخت كنند كه در مجموع هزينه تحصيل در اين دوره حدود 50 ميليون تومان است. 

وب سايت دوره مشترك:      http://jkip.geomatics.kntu.ac.ir
تعداد بازدید:
3430
تاریخ:
1396/02/19
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.