جلسه دفاع از رساله دکتری آقای امیدرضا عباسی روز چهارشنبه مورخ1402/11/25 راس ساعت 14:00
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای امیدرضا عباسی با عنوان "صوری سازی محل بر اساس فضاهای مفهومی" با راهنمایی جناب آقای دکتر علی اصغر آل شیخ روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
380
تاریخ:
1402/11/23