جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای علی غلامرضا روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 10:00
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای علی غلامرضا با عنوان"بکار گیری یادگیری عمیق جهت استخراج نقاط گرهی در تصاویر دارای بافت نامناسب با تکیه بر بهبود مولفه های بازتابی و درخشندگی در حوزه فرکانس" با راهنمایی جناب آقای دکتر مسعود ورشوساز روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 10:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
172
تاریخ:
1401/11/23