جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرین عسگری روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 راس ساعت 16:00
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرین عسگری با عنوان"بهبود قدرت تفکیک مکانی تصاویر فراطیفی  به کمک داده های چند منبعی با توجه به ویژگی های فیزیکی عوارض در داده های مختلف و استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین" با راهنمایی جناب آقای دکتر علی محمدزاده روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 راس ساعت 16:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
291
تاریخ:
1401/11/11