جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا بهاری سجهرود روز شنبه مورخ 1401/11/01 راس ساعت 10:30
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا بهاری با عنوان "ارائه یک رویکرد ترکیبی توصیه گر گروهی در شبکه های اجتماعی مکان مبنا" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد طالعی روز شنبه مورخ 1401/11/01 راس ساعت 10:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
644
تاریخ:
1401/10/26