جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فتاح المنان نجف آبادی روز یکشنبه مورخ 1401/10/11 راس ساعت 15:00
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فتاح المنان نجف آبادی با عنوان"جنبه های عملی روش تعیین موقعیت کینماتیک نزدیک به موقعیت آنی در فواصل بلند مطالعه موردی:سامانه شمیم"با راهنمایی جناب آقای دکتر ایرج جزیرئیان روز یکشنبه مورخ 1401/10/11 راس ساعت 15:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
581
تاریخ:
1401/10/03