ورودي 1390

دانشجويان ورودي 1390

اساتيد راهنما

موضوع پايان نامه

نام و نام خانوادگي

دكتر مهدي مختارزاده

دكتر علي محمدزاده

استفاده از اطلاعات طيف و بافت تصوير در منحني فعال به منظور استخراج ساختمان از تصاوير اپتيك

مهرشاد بهرامشهري

دكتر علي محمدزاده

دكتر محمدجواد ولدان زوج

بررسي و تعيين ميزان تخريب ساختمانها در اثر زلزله با استفاده از منطق فازي و آناليز شي مبنا

ميلاد جانعلي پور ميلاد

دكتر مهدي مختارزاده

دكتر علي محمدزاده

به كارگيري توامان تصاوير ماهواره اي و نقشه هاي رقومي موجود به منظور تهيه نقشه تغييرات در مناطق شهري

سعيد حاج احمدي

دكتر محمودرضا صاحبي

دكتر علي اكبر آبكار

آشكارسازي تغييرات در مناطق شهري با استفاده از الگوريتم بهينه يابي كلوني مورچه ها در تصاوير سنجش از دور

غزال داود بيكي زنجاني

دكتر علي اكبر آبكار

دكتر ياسر مقصودي مهراني

طبقه بندي تصاوير پلاريمتري SAR با استفاده از ميدانهاي تصادفي ماركوف

اكبر درگاهي

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر محمودرضا صاحبي

ارزيابي عملكرد تبديل Curvelet در كاهش نويز Speckle تصاوير SAR

فاطمه ذاكري

دكتر علي محمدزاده

استخراج و بازسازي سه بعدي عارضه ساختمان با تلفيق داده هاي اپتيكي و ليدار

اصغر زارع

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر مهدي مختارزاده

تهيه نقشه تغييرات در مناطق شهري با استفاده از تلفيق تصاوير ابرطيفي و اپتيكي با حد تشخيص مكاني بالا

رقيه زليكاني

دكتر محمودرضا صاحبي

دكتر علي اكبر آبكار

بهبود برآورد درصد پوشش گياهي در مناطق شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند مقياسه

حمزه سليمي كوچي

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر ياسر مقصودي مهراني

اكتشاف چشمه هاي نفتي(هيدروكربني) با استفاده از روشهاي آشكارسازي هدف در تصاوير ابرطيفي

سيدعلي سيدين

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر مهدي مختارزاده

بررسي و ارزيابي نتايج تلفيق تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا با تصوير فراطيفي سنجنده هايپريون

ربابه صادقي چهارده

دكتر محمودرضا صاحبي

دكتر ياسر مقصودي مهراني

تعيين پارامترهاي بهينه در تصاوير پلاريمتري SAR به منظور بهبود طبقه بندي پوشش زميني

مريم صالحي فراهاني

دكتر محمدرضا مباشري

ارتقاي كيفيت طيفي تصاوير Google Earth با استفاده از طيف بازتابندگي مستخرج از تصاوير Hyperion

سميه طحانپور

دكتر علي محمدزاده

دكتر مهدي مختارزاده

آناليز شي مبناي داده هاي ليدار و تصاوير ماهواره اي بزرگ مقياس جهت شناسايي نيمه اتوماتيك عارضه ساختمان

فرزانه عابدي

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر علي محمدزاده

ارزيابي الگو و مدلهاي گسترش آتش سوزي جنگل با استفاده از داده هاي سنجش از دور

طاهره عسكري چافوچايي

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر مهدي مختارزاده

تعيين پوشش گياهي و تفكيك گونه ها در مناطق جنگلي شهري با استفاده از تصاوير ابرطيفي

مريم عظيمي هالم

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر محمودرضا صاحبي

بررسي روش جنگل تصادفي جهت بهبود طبقه بندي پوشش اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي

امين قاسمي اسفهلان

دكتر محمودرضا صاحبي

دكتر مهدي مختارزاده

جانمايي كلاسها در سطح زير پيكسل در تصاوير ابرطيفي با استفاده از روش فرا تفكيك پذيري

محمدصادق مطلبي

دكتر محمدرضا مباشري

طبقه بندي گياه براساس محتواي كلروفيل با استفاده از بازتابندگي طيفي گياه و شبكه عصبي

فاطمه مهامي ونن

دكتر مهدي مختارزاده

دكتر علي محمدزاده

تناظر يابي تصاوير ماهواره اي با نقشه هاي برداري با استفاده از نقاط تقاطع شبكه راه

همام يارمند

دكتر مهدي مختارزاده

دكتر محمدجواد ولدان زوج

بكارگيري روشهاي مبتني بر استفاده از زير فضاها در طبقه بندي تصاوير ابرطيفي

رضا آقايي

دكتر حميد عبادي

دكتر علي محمدزاده

استخراج نيمه اتوماتيك راه با استفاده از منحني هاي فعال مهندسي از تصاوير با حد تفكيك بالا

علي باژدان

دكتر علي محمدزاده

شناسايي و پايش پديده گرد و غبار از داده هاي سنجش از دور با استفاده از عمق اپتيكي

شيما بهرام وش شمس

دكتر مسعود ورشوساز

طراحي و پياده سازي يك سيستم فتوگرامتري جهت مدلسازي اعضا بدن با تاكيد بر روش Shape From Silhouette

بهاره بيگدلي

دكتر حميد عبادي

توسعه و بهبود روش تناظريابي مبتني بر منحني جهت تناظريابي مستقل از دوران و تغيير مقياس قابل توجه در تصاوير رقومي

دانا خسروي

دكتر مهدي مختارزاده

دكتر علي ­اكبر آبكار

تفكيك ارقام برنج با استفاده از الگوريتم هاي پردازش داده هاي سنجش از دور

مجيد رفيعي

دكتر محمودرضا صاحبي

دكتر ياسر مقصودي مهراني

بررسي و ارزيابي تاثير تصاوير پلاريمتريك رادار با زاويه فرودهاي مختلف جهت طبقه بندي در مناطق جنگلي

كيوان رنجبر

دكتر محمدجواد ولدان زوج

دكتر مهدي مختارزاده

توسعه روشهاي قطعه بندي در پردازش شي گراي تصاوير بزرگ مقياس به منظور كشف تغييرات شبكه راه ها

فاطمه صبا

دكتر مهدي مختارزاده

دكتر محمدجواد ولدان زوج

ارزيابي و توسعه مدلهاي رياضي مبتني بر درون يابي جهت زمين مرجع سازي تصاوير راداري

مهيار طالبي

دكتر حميد عبادي

دكتر مهدي مختارزاده

بازسازي خودكار مدل سه بعدي ساختمان از داده هاي ليزر اسكنر هوايي با تاكيد بر توسعه الگوريتم هاي خوشه بندي ابر نقاط

محمدرضا عزيزخاني

دكتر حميد عبادي

تلفيق سيستم هاي فتوگرامتري و CAD جهت بهينه سازي خط توليد اطلاعات مكاني به روش فتوگرامتري با تاكيد بر عارضه ساختمان

حميد عنايتي

دكتر محمودرضا صاحبي

دكتر محمدجواد ولدان زوج

تشخيص تغييرات با استفاده از تصاوير سار و نوري به روش موجك

فرناز كاظمي

دكتر حميد عبادي

طراحي و پياده سازي يك سيستم دانش پايه جهت تفسير اتوماتيك تصاوير با قدرت تفكيك بالا با تاكيد بر كاربرد در آماده سازي هوشمند داده هاي مكاني براي GIS

عباس كياني

دكتر حميد عبادي

دكتر محمودرضا صاحبي

 

استخراج اتوماتيك مرز اراضي در مناطق غير شهري از تصاوير رقومي با استفاده از مدل منحني فعال

ليلا مقصودي

دكتر مهدي مختارزاده

دكتر علي­ اكبر آبكار

تلفيق تصاوير SAR با تصاوير اپتيكي براي استخراج خطواره هاي مورد نظر در اكتشاف نفت

رضا ملكي

دكتر علي محمدزاده

دكتر مهدي مختارزاده

شناسايي عارضه ساختمان از داده هاي ليدار و اپتيك با استفاده از توابع مورفولوژي و ويژگي هاي شي- مبنا

ندا منصوري فر

دكتر علي ­اكبر آبكار

دكتر محمدجواد ولدان زوج

مكان يابي نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي با استفاده از تصاوير سنجش از دوري با حد تفكيك مكاني پايين و GIS

سيده يگانه موسوي ميرك

دكتر محمودرضا صاحبي

دكتر علي ­اكبر آبكار

بررسي ميزان تغييرات و گسترش مناطق شهري با استفاده از روش Cellular Automata و داده هاي سنجش از دور

مريم ويسي

دكتر علي­ اكبر آبكار

ارزيابي خسارت وارده به محصول برنج ناشي از گرمازدگي با استفاده از سنجش از دور و GIS

علي عرب سلماني

 دكتر حميد عبادي استخراج اتوماتيك راه از تصاوير با قدرت تفكيك بالا با استفاده از مدل منحني فعال  سيستم استنتاج فازي فروزان جعفري
دكتر حميد عبادي
دكتر مهدي مختارزاده 
 توسعه روش تناظريابي مبتني بر هيستوگرام براي تصاوير داراي مقياسهاي مختلفحامد پارسا 
تاریخ به روز رسانی:
1394/12/12
تعداد بازدید:
5868
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.