ورودي 1392

دانشجويان ورودي 1392

نام و نام خانوادگي

عنوان

نام استاد

بابك قاسمي

طراحي و پياده سازي يك سيستم فتوگرامتري هوشمند جهت هدايت و كنترل اعمال جراحي ترميمي

عبادي حميد

نگين كمالي فر

بررسي و ارزيابي عملكرد الگوريتم جنگلهاي تصادفي در شناسايي عارضه راه از داده هاي لايدار و تصاوير نوري

دكتر حسيني نوه علي آبادي

بهرام صادقي

طبقه بندي كلاس مبناي پوشش هاي زميني در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ابرطيفي و ليدار

دكتر عبادي

فريبا زارعي

مدلسازي سه بعدي تصاوير همگراي برد كوتاه بر اساس روشهاي شي مبنا

دكتر عبادي

امير آقا بالائي

طبقه بندي پوشش هاي جنگلي با استفاده از داده هاي Compact پلاريمتري

دكتر عبادي

سيد مقداد هاشمي نسب

مدلسازي اتوماتيك سه بعدي اشيا با استفاده از عوارض موضعي

دكتر عبادي

سياوش رحماني

بهبود دقت آشكارسازي اهداف معدني در تصوير hyperion با استفاده از تصوير hymap

دكتر مقصودي

سجاد ساجدي زاده

بررسي و ارزيابي مكانيزم هاي پراكنش اهداف زميني در همدوسي هاي بهبود يافته با استفاده از تصاوير پلاريمتريك

دكتر مقصودي

اميد آذري

ارزيابي روشهاي مختلف شناسايي آتش سوزي جنگلها با استفاده از تصاوير ماهواره اي ماديس

دكتر محمد زاده

بهنام سلمان

مدلسازي انتقال تابش در سطح برگ به منظور برآورد غلظت كلروفيل با مشاهدات طيفي بهينه

دكتر مقصودي

نرگس جعفري

تشخيص اماكن انباشت نخاله هاي ساختماني با استفاده از تصاوير لندست

دكتر مباشري

روزبه خانبلوكي

طراحي و پياده سازي يك سيستم طبقه بندي چندگانه براي تصاوير ماهواره اي بزرگ مقياس

دكتر مختار زاده

سعيد محمد نژاد نيازي

طبقه بندي سلسله مراتبي شي گرا جهت تشخيص درختهاي جنگلي با استفاده از تصاوير چند زمانه

دكتر مختار زاده

اميررضا الهي پرست

پايش جابجايي سطح زمين ناشي از حركات تكتونيك به كمك تكنيك تداخل سنجي راداري

دكتر ولدان زوج

مرتضي بشيرپور

بهينه تلفيق تصاوير فراطيفي و اپتيك با حد تفكيك مكاني بالا به منظور افزايش دقت آشكارسازي تغييرات در مناطق شهري

دكتر ولدان زوج

بهزاد آزاد مرد حبيب آبادي

بروز رساني نقشه هاي بزرگ مقياس شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي با توان تفكيك بالا با تاكيد بر تشخيص تغييرات ساختمانها

دكتر ولدان زوج

حسام لطفي كراچي

مقايسه دو روش تداخل سنجي راداري مبتني بر پراكنش كننده هاي دائمي به منظور پايش فرو نشست

دكتر ولدان زوج

مهرداد اسلامي

تلفيق تصاوير هوايي حرارتي و مرئي به منظور شناسايي عوارض شهري

دكتر محمد زاده

مهدي اصفهاني

طبقه بندي داده هاي ليدار و نوري به منظور استخراج درخت و ساختمان هاي شهري

دكترمحمد زاده

عباس صالحي تنگ ريزي

بازسازي مدل سه بعدي ساختمان با استفاده از داده هاي لايدار و تصاوير نوري به وسيله خوشه بندي چند مقياسه و برازش خط و صفحه

دكتر محمد زاده

مصطفي رحماني

طبقه بندي تصاوير پلاريمتريك رادار با روزنه مجازي بر اساس الگوريتم كلوني مورچگان و طبقه بندي كننده فازي

محمدزاده علي

بهنام حسني

آشكار سازي لكه هاي نفتي بر روي آبهاي آزاد با استفاده از پارامترهاي فيزيكي مستخرج از تصاوير پلاريمتري SAR

محمدزاده علي

فاطمه سعيد زاده

آشكارسازي تغييرات مناطق نيمه شهري در تصاوير ماهواره اي چند زمانه نوري مبتني بر آناليز شي گرا و ماشين بردار پشتيبان

دكتر صاحبي

سيده بهناز حسيني

برآورد سن فنولوژيكي گياه گندم در طول دوره رشد با استفاده از نمودار پراكنش Red-NIR تصاوير لندست

دكتر مباشري

حميد رضا حاجي غلامي

استخراج سرعت و جهت باد زمين گرد در جو پايدار با استفاده از تصاوير سنجنده ماديس

دكتر مباشري

سميرا رنجبر

تشخيص مزارع آلوده به بيماري زنگ گندم با استفاده از تصاوير لندست

دكتر مباشري

زينب شاملو

برآورد رطوبت خاك از طريق مدلسازي تبخير سطح حاصل از سبال با استفاده از تصاوير لندست و داده هاي ميداني

دكتر مباشري

تاریخ به روز رسانی:
1394/12/12
تعداد بازدید:
5959
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.