دروس ارايه شده ترم جاري گروه سيستم اطلاعات مكاني در نيمسال اول 99-98

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

7776089_21

سامانه اطلاعات مكاني پيشرفته

3

0

طالعي محمد

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:30، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.10.22 ساعت: 08:00-10:30

كريمي محمد

7776090_21

تحليل مكاني پيشرفته در GIS

3

0

پهلواني نيما

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30

تاريخ: 1398.10.25 ساعت: 08:00-10:30

7776091_21

سامانه اطلاعات مكاني تحت اينترنت و وب سرويس هاي مكاني

3

0

آل شيخ علي اصغر

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30

تاريخ: 1398.10.30 ساعت: 08:00-10:30

7776092_21

هوش محاسباتي در GIS

3

0

ملك محمدرضا

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30

تاريخ: 1398.11.06 ساعت: 08:00-10:30

مسگري محمدسعدي

7776103_21

داده كاوي مكاني

3

0

كريمي محمد

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.10.21 ساعت: 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/03
تعداد بازدید:
5678
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.