دروس ارايه شده ترم جاري گروه فتوگرامتري در نيمسال اول 99-98

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

7729049_21

فتوگرامتري رقومي

3

0

عبادي حميد

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30، درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:30

تاريخ: 1398.10.29 ساعت: 08:00-10:30

7775005_21

فتوگرامتري فضايي

3

0

ولدان زوج محمدجواد

درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.10.22 ساعت: 08:00-10:30

صفدري نژاد عليرضا

7729098_21

فتوگرامتري بردكوتاه

3

0

ورشوساز مسعود

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

تاريخ: 1398.11.05 ساعت: 08:00-10:30

حسيني نوه علي

7729100_21

منطق فازي وشبكه هاي عصبي درفتوگرامتري وسنجش ازدور

3

0

مختارزاده مهدي

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.10.25 ساعت: 08:00-10:30

7729103_21

ماشين بينايي

3

0

ورشوساز مسعود

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30، درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:30

تاريخ: 1398.11.02 ساعت: 08:00-10:30

حسيني نوه علي

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/03
تعداد بازدید:
5407
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.