دروس ارايه شده ترم جاري گروه ژئودزي در نيمسال اول 99-98

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

7728151_21

ژئودزي هندسي ماهواره اي

3

0

مشهدي حسين علي مسعود

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30

تاريخ: 1398.10.28 ساعت: 08:00-10:30

7728152_21

ژئودزي فيزيك پيشرفته

3

0

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 15:30-17:30، درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

تاريخ: 1398.10.21 ساعت: 08:00-10:30

7728192_21

تئوري تقريب

3

0

عامريان يزدان

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.10.24 ساعت: 08:00-10:30

7728193_21

آناليز تنسوري تغييرشكل

3

0

وثوقي بهزاد

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30

تاريخ: 1398.11.01 ساعت: 08:00-10:30

7728198_21

هيدروگرافي پيشرفته

3

0

جزيرييان ايرج

درس(ت): شنبه 15:30-17:30، درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30

تاريخ: 1398.10.24 ساعت: 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/03
تعداد بازدید:
5862
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.