مسئول دفتر
نام و نام خانوادگي: مريم حامي خواه 
عنوان سازماني : مسئول دفتررياست و معاونت اداري
و مالي دانشكده  
ميزان تحصيلات: كارشناسي
تلفن تماس:   88770218   - داخلي  400
محل كار: طبقه چهارم ضلع غربي
 
شرح وظايف

-         دريافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جريان آن ها در دفاتر انديكاتور و انديكس.

-         تفكيك و توزيع نامه ها و گزارشات و ساير مكاتبات بين افراد واحد مربوطه و پيگيري آن ها.

-         انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات و ساير اسناد و مدارك واحد مربوط در محل هاي مخصوص.

-         تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با سرپرست مربوطه و تعيين ساعات ملاقات براي آن ها.

-         تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط.

-         ماشين كردن نامه هاي دفتر از روي پيش نويس.

-         ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذيربط و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آن ها.

-         آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيون ها و جلسات و سمينار ها براي اطلاع و مطالعه قبلي سرپرست.

-         تنظيم اوقات جلسات و كميسيون هايي كه در دفتر سرپرست مربوطه تشكيل مي شود و مطلع ساختن مقامات يا افراد شركت كننده در جلسه.

-         پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آن ها و در صورت لزوم فراهم نمودن امكانات انجام درخواست هاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه تقاضاي آن بدون ملاقات با مقام ذيربط مكان پذير است.

-         تهيه پيش نويس برخي از نامه ها و گزارشات و جدول هاي مختلف به زبان فارسي و حتمالا خارجي.

-         استفاده ازنرم افزارهي پردازش متن، دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي و دورنگار.

-         انجام ساير امور ارجاعي مربوط به شغل.
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/13
تعداد بازدید:
12179
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.