معاون اداري و مالي

 نام و نام خانوادگي:  علي اصغر عليزاده 
عنوان سازماني : معاون اداري و مالي
ميزان تحصيلات: كارشناسي ارشد حسابداري 
تلفن تماس: 88770218
آدرس نامه الكترونيكي:alizadeh_a@alborz.kntu.ac.ir
آدرس اينترنتي:
محل كار: طبقه چهارم ضلع غربي
شرح وظايف
 • نظارت بر امور اداري و مالي دانشكده
 • نظارت بر نحوه انجام وظائف كاركنان تحت سرپرستي
 • اجراي مقررات انضباطي كاركنان دانشكده و ارائه گزارش هاي لازم در اين زمينه
 • نظارت بر امور مربوط به مرخصي و ماموريت كاركنان دانشكده
 • نظارت بر حساب تنخواه  گردان ، رسيدگي به اسناد ملي و تطبيق آنان با مقررات مالي و ارنباط مستمر با حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه
 • پيش بيني ملزومات مورد نياز و تامين آنها با همكاري واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر خريداري تجهيزات و وسايل و ملزومات دانشكده
 • كنترل نحوه نگهداري و استفاده از ملزومات اداري وفني موجود در انبارها
 • تنظيم برنامه كار مسئولين دفتر ، نقليه ،  خدمات و هدايت و راهنمايي آنها
 • هماهنگي با واحدهاي تابعه حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه در زمينه امور مربوط به اجراي دستورالعمل هاي صادره از طرف دانشگاه
 • شركت در شوراي دانشكده ، ارائه مسائل و مشكلات اداري و مالي دانشكده و اجراي تصميمات مقتضي شورا
 • تهيه گزارشهاي لازم جهت استفاده مراجع ذيربط
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/29
تعداد بازدید:
10790
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.