معاون اداري و مالي
  

شرح وظایف
 • نظارت بر امور اداری و مالی دانشکده
 • نظارت بر نحوه انجام وظائف کارکنان تحت سرپرستی
 • اجرای مقررات انضباطی کارکنان دانشکده و ارائه گزارش های لازم در این زمینه
 • نظارت بر امور مربوط به مرخصی و ماموریت کارکنان دانشکده
 • نظارت بر حساب تنخواه  گردان ، رسیدگی به اسناد ملی و تطبیق آنان با مقررات مالی و ارنباط مستمر با حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه
 • پیش بینی ملزومات مورد نیاز و تامین آنها با همکاری واحدهای ذیربط
 • نظارت بر خریداری تجهیزات و وسایل و ملزومات دانشکده
 • کنترل نحوه نگهداری و استفاده از ملزومات اداری وفنی موجود در انبارها
 • تنظیم برنامه کار مسئولین دفتر ، نقلیه ،  خدمات و هدایت و راهنمایی آنها
 • هماهنگی با واحدهای تابعه حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه در زمینه امور مربوط به اجرای دستورالعمل های صادره از طرف دانشگاه
 • شرکت در شورای دانشکده ، ارائه مسائل و مشکلات اداری و مالی دانشکده و اجرای تصمیمات مقتضی شورا
 • تهیه گزارشهای لازم جهت استفاده مراجع ذیربط
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/06
تعداد بازدید:
10956
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.