ورودي 1392
دانشجويان ورودي 1392
 

نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان

نام خانوادگي و نام استاد

خديجه فلاح شجاعي

تعيين ديناميكي مدار حركت سه بعدي در مسئله سه جسم محدود بيضوي

دكتر روفيان نائيني

مهدي عباس نسب

پس پردازش خروجي هاي مدلهاي عددي پيش بيني وضع هوا با استفاده از روشهاي فيلترگذاري و مشاهدات ژئودزي ماهواره اي

دكتر مشهدي حسينعلي

حسين عزيزي

مدلسازي فيزيكي تجمع كرنش در مناطق لرزه خيز

دكتر وثوقي

چيستا پناهي وقار

مدلسازي ساختار تكتونيكي مناطق لرزه خيز بر مبناي توپوگرافي

دكتر وثوقي

سيد بهزاد حسني

استفاده از الگوريتم هاي نوين در ناهمبسته سازي ماتريس كووريانس ابهامات شناور براي حل سريع ابهام فاز

دكتر مشهدي حسينعلي

سيد معصوم موسوي

تلفيق داده هاي زميني و ماهواره اي ژئودزي براي تعيين دقيق ميدانهاي سه بعدي سرعت جابجايي

دكتروثوقي

مهدي عباس نسب

رفتار سنجي ژئودزي با استفاده از ميدانهاي جابجايي حاصل از تداخل سنجي راداري

دكتر وثوقي

هانيه جعفر زاده

مدلسازي منطقه اي چگالي الكتروني يونسفر با استفاده از روش المان هاي حجمي و مشاهدات GPS

دكتر مشهدي حسينعلي

تاریخ به روز رسانی:
1394/12/15
تعداد بازدید:
5158
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.