ورودي 1391

دانشجويان ورودي 1391

نام خانوادگي و نام دانشجو

موضوع پايان نامه

نام خانوادگي و نام اساتيد

كشاورزهدايتي فريدون

تعيين پهنه بندي اقليمي جديدي براي ايران بر اساس نتايج حاصل از تكنيك GPS Radio Occultation

مشهدي حسين علي مسعود

اداوي زهره

مدلسازي توموگرافي چهار بعدي محلي بخار آب در ايران

مشهدي حسين علي مسعود

جعفري مهين

تعيين وضعيت با استفاده از مشاهدات فاز موج حامل GPS

مشهدي حسين علي مسعود

حبيبي محسن

امكان سنجي آناليز سه بعدي تغيير شكل پوسته زمين در قالب مسئله اي خوش وضع

مشهدي حسين علي مسعود

عسگري مهر ميلاد

طراحي بهينه هندسه بخش فضايي سيستم هاي ماهواره اي منطقه اي براي اهداف تعيين موقعيت و هواشناسي

مشهدي حسين علي مسعود

فتح اله زاده فرزام

تعيين پارامترهاي گسل با استفاده از مشاهدات ماهواره گريس

وثوقي بهزاد

يزديان امير

تعيين پارامترهاي گسل با استفاده از ميدان جابجايي سه بعدي بر مبناي الگوريتم شبكه هاي عصبي مصنوعي

وثوقي بهزاد

حاجي اقاجاني سعيد

تحقيقي در خطاي تروپوسفري مشاهدات تداخل سنجي راداري و تاثير آن بر صحت ميدانهاي سرعت مستخرج از آن

وثوقي بهزاد

دانش فر مريم

حل مسئله معكوس تعيين پارامترهاي گسل بر مبناي الگوريتم بهينه سازي مونت كارلو

وثوقي بهزاد

كشاورز هدايتي فريدون

 

 

نوروزي طاهره

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/12/15
تعداد بازدید:
4462
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.