ورودي 1390

دانشجويان ورودي 1390

اساتيد راهنما

موضوع پايان نامه

نام و نام خانوادگي

دكتر بهزاد وثوقي

آناليز حساسيت شبكه GPS شمال تهران به فعاليتهاي احتمالي آتشفشان دماوند

مينا علي صوفي

دكتر بهزاد وثوقي

آناليز خطر لرزه خيزي با مدلسازي همزمان كميتهاي تمايل لغزش و تغييرات تنش كولمب در منطقه ايران

رويا محسني ديبا

دكتر بهزاد وثوقي

مدلسازي تغيير مختصات هاي مسطحاتي ايستگاهي در يك شبكه ژئودزي كلاسيك در چهار چوبهاي مرجع ITRF

نسيم جعفري

دكتر مهدي اسحاق

تعيين دقيق ژئوئيد بر اساس توسعه هاي اخير در تئوري و داده هاي گراني سنجي

سحر عبادي

دكتر مسعود مشهدي حسينعلي

استفاده از مدلهاي عددي پيش بيني هوا براي محاسبه تاخير مايل تروپوسفري

الهه صادقي

دكتر مهدي اسحاق

تعيين ميدان ثقل محلي از روي داده هاي گراديومتري ماهواره گوس

مرتضي قربان نيا اميري


تاریخ به روز رسانی:
1394/12/15
تعداد بازدید:
4811
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.