مدير گروه
دكتر مهدي رئوفيان نائيني
استاديار گروه ژئودزي
         صفحه شخصي: http://wp.kntu.ac.ir/mraoofian
 شرح وظايف و اختيارات مدير گروه:
-          تهيه و تنظيم برنامه‏ هاي درسي گروه در هر نيمسال تحصيلي و پيشنهاد آن به شوراي دانشكده
-          نظارت بر آموزش علمي و عملي دانشجويان طبق برنامه‏ هاي مصوب در گروه
-          تنظيم برنامه تدريس اعضاي هيأت علمي گروه و ابلاغ برنامه به آنان
-          نظارت بر حسن اجراي وظايف اعضاي هيأت علمي گروه و ايجاد هماهنگي بين فعاليت آنان
-          نظارت بر تشكيل كلاس‏ هاي درس طبق برنامه‏ هاي تنظيمي
-          راهنمايي دانشجويان در زمينه‏ هاي تحصيلي و اجتماعي
-          نظارت و رسيدگي به روابط بين دانشجويان و استادان به منظور رفع اشكالات احتمالي آنان
-          شناسايي نيازهاي تجهيزاتي و آموزشي گروه و ارائه پيشنهادات لازم به منظور تأمين به موقع آنان
-          تنظيم برنامه كلي و بودجه ساليانه گروه و ارائه آن به رئيس دانشكده جهت لحاظ نمودن در بودجه كلي
-          پيشنهاد ترفيع و ارتقاء اعضاي هيأت علمي گروه به رئيس دانشكده در حدود قوانين و مقررات مربوط و طرح در شوراي دانشكده
-          شركت در شوراي دانشكده
-          همكاري و هماهنگي با ساير گروه‏ هاي آموزشي دانشكده در زمينه استفاده از امكانات و تجهيزات موجود
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/15
تعداد بازدید:
8613
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.