فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 21 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
myimage[1].jpg نام : علي اصغر
نام خانوادگی: آل شيخ
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : alesheikh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alesheikh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
photo[1].jpg نام : ايرج
نام خانوادگی: جزيرييان
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : jazirian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jazirian
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
hossaniNave.png نام : علي
نام خانوادگی: حسيني نوه احمدآباديان
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: فتو گرامتري وسنجش از دور
پست الکترونیک : hosseininaveh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseininaveh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Raoofian.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: رؤفيان نائيني
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : mraoofian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mraoofian
رزومه علمی : دانشگاه تهران
تلفن داخلی :
M_R_Sahebi_photo123.jpg نام : محمود رضا
نام خانوادگی: صاحبی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش ازدور
پست الکترونیک : sahebi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sahebi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
SadeghiNiaraki.jpg نام : ابوالقاسم
نام خانوادگی: صادقي نياركي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : a.sadeghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/a.sadeghi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
taleai.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: طالعی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی
پست الکترونیک : taleai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/taleai
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Amerian.jpg نام : يزدان
نام خانوادگی: عامريان
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : amerian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amerian
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
ebadi2.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: عبادي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فتو گرامتري و سنجش ازدور
پست الکترونیک : ebadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ebadi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dralizade.jpg نام : محمد مهدي
نام خانوادگی: عليزاده اليزه اي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : alizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alizadeh
رزومه علمی : دانشگاه صنعتي وين- اتريش
تلفن داخلی :
karimi2.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: كريمي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : mkarimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mkarimi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
aks_personeli_latifi.jpg نام : هومن
نام خانوادگی: لطيفي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: فتو گرامتري وسنجش از دور
پست الکترونیک : hooman.latifi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/hooman.latifi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
raw.jpg نام : علي
نام خانوادگی: محمدزاده
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فتو گرامتري و سنجش از دور
پست الکترونیک : a_mohammadzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/a_mohammadzadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
New_Picture.png نام : مهدي
نام خانوادگی: مختارزاده
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فتو گرامتري و سنجش از دور
پست الکترونیک : m_mokhtarzade(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m_mokhtarzade
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mesgari2.jpg نام : محمد سعدي
نام خانوادگی: مسگري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : mesgari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mesgari
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
MASSHADI.JPG نام : مسعود
نام خانوادگی: مشهدي حسينعلي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : hossainali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hossainali
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Yasser Maghsoudi.jpg نام : ياسر
نام خانوادگی: مقصودي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فتو گرامتري وسنجش از دور
پست الکترونیک : ymaghsoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ymaghsoudi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
reza-pic[1].jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: ملك
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : mrmalek(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Malek
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
vosoghi1.jpg نام : بهزاد
نام خانوادگی: وثوقي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : vosoghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/vosoghi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
varshosaz.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: ورشوساز
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فتو گرامتري و سنجش از دور
پست الکترونیک : varshosaz(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/varshosaz
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
valadan.jpg نام : محمد جواد
نام خانوادگی: ولدان زوج
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش از دور
پست الکترونیک : valadanzouj(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/valadanzouj
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.