از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 16    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام : سلطان محمود
نام خانوادگی: کریمی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
نام : زین العابدین
نام خانوادگی: کاتبی
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
hamrah.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: همراه
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی
پست الکترونیک : hamrah(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hamrah
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
negaresh.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: نگارش
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Najafi.JPG نام : مهدی
نام خانوادگی: نجفی علمداری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : mnajalm@yahoo.com
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
نام : محمود
نام خانوادگی: محمدکریم
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mobashri.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: مباشری
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سنجش از دور
پست الکترونیک : mobasheri@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : https://wp.kntu.ac.ir/mobasheri/
تلفن داخلی :
نام : اسکندر
نام خانوادگی: فرحناک
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
DrAlimohamadi.JPG نام : عباس
نام خانوادگی: علیمحمدی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی
پست الکترونیک : alimoh_abb@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : sid.kntu.ac.ir/AbbasAliMohammadiSarab
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/abbasalimohammadisarab
تلفن داخلی :
نام : علی اصغر
نام خانوادگی: عظیم زاده
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
prf.jpg نام : علی اکبر
نام خانوادگی: عسگریان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
asgarian.jpg نام : علی اکبر
نام خانوادگی: عسگریان
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
saebi.jpg نام : علی اکبر
نام خانوادگی: صائبی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
prf.jpg نام : جعفر
نام خانوادگی: برادران کیال
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
eshraghi.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: اشراقی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
azadegan.jpg نام : علی
نام خانوادگی: آزادگان
مرتبه علمی :
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>