از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 9    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
valadan.jpg نام : محمد جواد
نام خانوادگی: ولدان زوج
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش از دور
پست الکترونیک : valadanzouj(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/valadanzouj
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadJavadValadanZoej
تلفن داخلی :
varshosaz.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: ورشوساز
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش از دور
پست الکترونیک : varshosaz(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/varshosaz
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MasoodVarshosaz
تلفن داخلی :
Yasser Maghsoudi.jpg نام : یاسر
نام خانوادگی: مقصودی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری وسنجش از دور
پست الکترونیک : ymaghsoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ymaghsoudi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/YasserMaghsoudiMehrani
تلفن داخلی :
New_Picture.png نام : مهدی
نام خانوادگی: مختارزاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش از دور
پست الکترونیک : m_mokhtarzade(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m_mokhtarzade
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiMokhtarzadeh
تلفن داخلی :
raw.jpg نام : علی
نام خانوادگی: محمدزاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش از دور
پست الکترونیک : a_mohammadzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/a_mohammadzadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliMohammadzadeh
تلفن داخلی :
aks_personeli_latifi.jpg نام : هومن
نام خانوادگی: لطیفی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری وسنجش از دور
پست الکترونیک : hooman.latifi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/hooman.latifi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HoomanLatifi
تلفن داخلی :
ebadi2.jpg نام : حمید
نام خانوادگی: عبادی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش ازدور
پست الکترونیک : ebadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ebadi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamidEbadi
تلفن داخلی :
M_R_Sahebi_photo123.jpg نام : محمود رضا
نام خانوادگی: صاحبی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش ازدور
پست الکترونیک : sahebi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sahebi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahmodRezaSahebi
تلفن داخلی :
hossaniNave.png نام : علی
نام خانوادگی: حسینی نوه احمدآبادیان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری وسنجش از دور
پست الکترونیک : hosseininaveh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseininaveh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliHosseiniNavehAhmadabadian
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>