از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 20    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
karimi2.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: کریمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی
پست الکترونیک : mkarimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mkarimi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadKarimi
تلفن داخلی :
valadan.jpg نام : محمد جواد
نام خانوادگی: ولدان زوج
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش از دور
پست الکترونیک : valadanzouj(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/valadanzouj
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadJavadValadanZoej
تلفن داخلی :
varshosaz.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: ورشوساز
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش از دور
پست الکترونیک : varshosaz(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/varshosaz
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MasoodVarshosaz
تلفن داخلی :
vosoghi1.jpg نام : بهزاد
نام خانوادگی: وثوقی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : vosoghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/BehzadVoosoghi
تلفن داخلی :
reza-pic[1].jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: ملک
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی
پست الکترونیک : mrmalek(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Malek
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadRezaMalek
تلفن داخلی :
Yasser Maghsoudi.jpg نام : یاسر
نام خانوادگی: مقصودی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری وسنجش از دور
پست الکترونیک : ymaghsoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ymaghsoudi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/YasserMaghsoudiMehrani
تلفن داخلی :
MASSHADI.JPG نام : مسعود
نام خانوادگی: مشهدی حسینعلی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : hossainali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hossainali
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MasoudMashhadiHossianali
تلفن داخلی :
mesgari2.jpg نام : محمد سعدی
نام خانوادگی: مسگری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی
پست الکترونیک : mesgari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mesgari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadSadiMesgariSaghezloo
تلفن داخلی :
New_Picture.png نام : مهدی
نام خانوادگی: مختارزاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش از دور
پست الکترونیک : m_mokhtarzade(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m_mokhtarzade
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiMokhtarzadeh
تلفن داخلی :
raw.jpg نام : علی
نام خانوادگی: محمدزاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش از دور
پست الکترونیک : a_mohammadzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/a_mohammadzadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliMohammadzadeh
تلفن داخلی :
aks_personeli_latifi.jpg نام : هومن
نام خانوادگی: لطیفی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری وسنجش از دور
پست الکترونیک : hooman.latifi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/hooman.latifi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HoomanLatifi
تلفن داخلی :
Dralizade.jpg نام : محمد مهدی
نام خانوادگی: علیزاده الیزه ای
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : alizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alizadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadMahdiAlizadehElizei
تلفن داخلی :
ebadi2.jpg نام : حمید
نام خانوادگی: عبادی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش ازدور
پست الکترونیک : ebadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ebadi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamidEbadi
تلفن داخلی :
Amerian.jpg نام : یزدان
نام خانوادگی: عامریان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : amerian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amerian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/YazdanAmerian
تلفن داخلی :
taleai.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: طالعی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی
پست الکترونیک : taleai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/taleai
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadTaleai
تلفن داخلی :
M_R_Sahebi_photo123.jpg نام : محمود رضا
نام خانوادگی: صاحبی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش ازدور
پست الکترونیک : sahebi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sahebi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahmodRezaSahebi
تلفن داخلی :
Raoofian.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: رؤفیان نائینی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : mraoofian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mraoofian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiRaoofian
تلفن داخلی :
hossaniNave.png نام : علی
نام خانوادگی: حسینی نوه احمدآبادیان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری وسنجش از دور
پست الکترونیک : hosseininaveh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseininaveh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliHosseiniNavehAhmadabadian
تلفن داخلی :
ww.jpeg نام : ایرج
نام خانوادگی: جزیرییان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ژئودزی
پست الکترونیک : jazirian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jazirian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/IrajJazirian
تلفن داخلی :
myimage[1].jpg نام : علی اصغر
نام خانوادگی: آل شیخ
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی
پست الکترونیک : alesheikh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alesheikh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AlesheikhALiAsghar
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>