از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 21    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
aks_personeli_latifi.jpg نام : هومن
نام خانوادگی: لطيفي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: فتو گرامتري وسنجش از دور
پست الکترونیک : hooman.latifi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/hooman.latifi
1396/12/26
Dralizade.jpg نام : محمد مهدي
نام خانوادگی: عليزاده اليزه اي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : alizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alizadeh
1394/09/28
hossaniNave.png نام : علي
نام خانوادگی: حسيني نوه احمدآباديان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: فتو گرامتري وسنجش از دور
پست الکترونیک : hosseininaveh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseininaveh
1394/04/10
Raoofian.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: رؤفيان نائيني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : mraoofian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mraoofian
1392/12/13
Amerian.jpg نام : يزدان
نام خانوادگی: عامريان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : amerian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amerian
1392/07/28
Yasser Maghsoudi.jpg نام : ياسر
نام خانوادگی: مقصودي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فتو گرامتري وسنجش از دور
پست الکترونیک : ymaghsoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ymaghsoudi
1391/09/07
SadeghiNiaraki.jpg نام : ابوالقاسم
نام خانوادگی: صادقي نياركي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : a.sadeghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/a.sadeghi
1391/09/07
valadan.jpg نام : محمد جواد
نام خانوادگی: ولدان زوج

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش از دور
پست الکترونیک : valadanzouj(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/valadanzouj
1391/02/31
varshosaz.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: ورشوساز

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فتو گرامتري و سنجش از دور
پست الکترونیک : varshosaz(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/varshosaz
1391/02/31
reza-pic[1].jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: ملك

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : mrmalek(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Malek
1391/02/31
MASSHADI.JPG نام : مسعود
نام خانوادگی: مشهدي حسينعلي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : hossainali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hossainali
1391/02/31
mesgari2.jpg نام : محمد سعدي
نام خانوادگی: مسگري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : mesgari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mesgari
1391/02/31
New_Picture.png نام : مهدي
نام خانوادگی: مختارزاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فتو گرامتري و سنجش از دور
پست الکترونیک : m_mokhtarzade(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m_mokhtarzade
1391/02/31
raw.jpg نام : علي
نام خانوادگی: محمدزاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: فتو گرامتري و سنجش از دور
پست الکترونیک : a_mohammadzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/a_mohammadzadeh
1391/02/31
karimi2.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: كريمي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : mkarimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mkarimi
1391/02/31
ebadi2.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: عبادي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: فتو گرامتري و سنجش ازدور
پست الکترونیک : ebadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ebadi
1391/02/31
taleai.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: طالعی

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی
پست الکترونیک : taleai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/taleai
1391/02/31
M_R_Sahebi_photo123.jpg نام : محمود رضا
نام خانوادگی: صاحبی

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: فتو گرامتری و سنجش ازدور
پست الکترونیک : sahebi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sahebi
1391/02/31
photo[1].jpg نام : ايرج
نام خانوادگی: جزيرييان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : jazirian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jazirian
1391/02/31
myimage[1].jpg نام : علي اصغر
نام خانوادگی: آل شيخ

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سيستم اطلاعات مكاني
پست الکترونیک : alesheikh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alesheikh
1391/02/31
vosoghi1.jpg نام : بهزاد
نام خانوادگی: وثوقي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: ژئودزي
پست الکترونیک : vosoghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/vosoghi
1391/02/30
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.