دانش آموختگان رشته ژئودزی
نام خانوادگی و نام دانشجو نام خانوادگی و نام استاد عنوان رساله سال ورودی
نانکلی حمید رضا وثوقی بهزاد - ثبوتی مدل سازی عددی تغییر شکل لایه کراست در منطقه زاگرس ایران بر مبنای مقادیر مرزی میدانهای سرعت جابجایی GPS 1379
راست بود اصغر وثوقی بهزاد مدلسازی تغییر شکل سطحی زمین در منطقه برخورد مایل اوراسیا - عربستان در محدوده فلات ایران بر اساس روش المان های مرزی 1385
عامریان یزدان وثوقی بهزاد - مشهدی حسین علی مسعود مدل سازی منطقه ای توزیع چگالی الکترونی در لایه یون سپهر با استفاده از آنالیز موجک و مشاهدات GPS 1387
آمیغ پی معصومه وثوقی بهزاد - معتق مهدی مدل سازی پدیده های لرزه زمین ساخت با استفاده از مشاهدات راداری بر پایه روشهای معکوس 1387
مهرابی حمید وثوقی بهزاد آنالیز ذاتی تغییر شکل سطحی زمین با استفاده از مشاهدات تداخل سنجی راداری و روشهای عددی بدون المان 1390
اعتمادفرد حسین مشهدی حسین علی مسعود مدل سازی برداری یون سپهر با استفاده از نظریه اسلپین 1391
به نبیان بهزاد مشهدی حسین علی مسعود برآورد میدان تغییر شکل ناهمگن سطحی زمین با استفاده از روشهای آماری 1391
نعیمی یونس وثوقی بهزاد الگوریتم پایش مستقل بی عیبی مشاهدات GPS بر پایه روش کمترین مربعات کامل وزن دار 1391
غفاری رزین میررضا وثوقی بهزاد توموگرافی یونسفر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مشاهدات سیستم های ماهواره ای ناوبری جهانی در ایران 1392
یزدان پرست مریم وثوقی بهزاد روش حل اساسی به عنوان یک ابزار ریاضی مدلسازی میدانهای تغییر شکل آتشفشانی بر مبنای مشاهدات ژئودزی ماهواره ای 1392
عرب صاحبی رضا وثوقی بهزاد توسعه الگوریتم های باز تعقیب ارتفاع سنجی ماهواره ای به منظور مطالعه آبهای درون بوم 1393
موسویان رویا مشهدی حسین علی مسعود - لرنز کریستف مدلسازی ساختار وابستگی داده ها در استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی 1393
حاجی آقاجانی سعید عامریان یزدان توموگرافی بخار آب تروپوسفر به روش توابع پایه با استفاده از مشاهدات GNSS 1395
محبوبی هانی عامریان یزدان داده گواری منطقه ای چگالی الکترونی حاصل از مشاهدات GPS بر روی مدل فیزیکی یونوسفر 1396
تاریخ به روز رسانی:
1401/05/02
تعداد بازدید:
2215