کارشناس آزمایشگاه ژئودزی
نام و نام خانوادگي: جواد صبائي
عنوان سازماني : مسئول آزمايشگاه 
ميزان تحصيلات: كارشناسي ارشد ژئودزي
تلفن تماس: 2-88877071 داخلي 108
آدرس نامه الكترونيكي:
شرح وظايف
 • مطالعه و آگاهي كافي از ضوابط و دستور العملهاي آموزش­ هاي عملي آزمايشگاه.
 • برنامه ريزي و اداره مطلوب آزمايشگاه بر اساس استانداردهاي مورد قبول.
 • كمك در تهيه دستورالعملهاي مربوط به انجام كارهاي عملي آزمايشگاه زير نظر اساتيد مربوطه.
 • نظارت و همكاري براي آماده سازي وسايل، مواد و لوازم مورد نياز هر آزمايش قبل از برگزاري جلسات آزمايشگاه.
 • همكاري با اساتيد براي ارئه دروس عملي و ارائه راهنمائيهاي لازم به دانشجويان جهت استفاده صحيح از وسائل آزمايشگاهي.
 • راهنمايي و هدايت دانشجويان براي انجام صحيح فعاليتهاي آزمايشگاهي.
 • رسيدگي به حضور و غياب دانشجويان.
 • ارزيابي نتايج كارهاي آزمايشگاهي دانشجويان و انجام اصلاحات لازم زير نظر اساتيد مربوطه.
 • همكاري در برگزاري آزمون هاي كتبي و عملي آزمايشگاه.
 • بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص خريد مواد، لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي.
 • مراقبت و حصول اطمينان از آماده به كار بودن كليه دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي.
 • آشنا نمودن دانشجويان با اصول ايمني و نظارت بر رعايت اصول ياد شده.
 • همكاري با اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در امور پژوهشي و تحقيقاتي.
 • شركت در دوره هاي آموزشي و سعي در ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي شغلي.
 • ارائه گزارش هاي لازم در زمينه فعاليتهاي آزمايشگاهي به مقام مافوق.
 • انجام ساير امور محوله.
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/13
تعداد بازدید:
8492