دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۹۵/۱۲/۵
English
 

دروس ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 مقطع تحصيلات تكميلي گرايش سيستم اطلاعات جغرافيايينام درس

كل

ع

ظر فيت

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

زيرساخت داده مكاني

3

0

40

فرنقي مهدي

درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

امتحان(1396.04.04) ساعت : 08:00-10:30

سامانه هاي حامي تصميم گيري مكاني

3

0

40

طالعي محمد

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

امتحان(1396.03.20) ساعت : 08:00-10:30

سيستم اطلاعات مكاني شي گرا

3

0

40

مسگري سقزلو محمدسعدي

درس(ت): يك شنبه 15:30-17:30

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

امتحان(1396.03.22) ساعت : 08:00-10:30

سيستم اطلاعات مكاني زمان مند

3

0

40

آل شيخ علي اصغر

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

امتحان(1396.03.29) ساعت : 10:30-12:30

سيستم اطلاعات مكاني 2

3

0

40

عليمحمدي سراب عباس

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

امتحان(1396.03.16) ساعت : 08:00-10:30

سامانه هاي پشتيباني برنامه ريزي مكاني

3

0

40

كريمي محمد

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

امتحان(1396.03.27) ساعت : 10:30-12:30

سامانه هاي اطلاعات مكاني فراگستر

3

0

40

صادقي نياركي ابوالقاسم

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

امتحان(1396.03.24) ساعت : 10:30-12:30

مباحث ويژه.اطلاعات مكاني مردم گستروشبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

3

0

40

ملك محمدرضا

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

امتحان(1396.04.03) ساعت : 08:00-10:30

 

1395/11/25 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد