دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۹۵/۱۲/۵
English
 

دروس ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 مقطع تحصيلات تكميلي گرايش فتوگرامتري و سنجش از دورنام درس

كل

ع

ظر فيت

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

فتوگرامتري رقومي

3

0

30

عبادي حميد

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

مختارزاده مهدي

درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

 

امتحان(1396.03.31) ساعت : 08:00-10:30

مدلسازي سه بعدي عوارض

3

0

50

ورشوساز مسعود

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

حسيني نوه احمدآباديان علي

درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:30

 

امتحان(1396.03.20) ساعت : 08:00-10:30

منطق فازي وشبكه هاي عصبي درفتوگرامتري وسنجش ازدور

3

0

30

محمدزاده علي

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

امتحان(1396.04.07) ساعت : 08:00-10:30

كاربرد رباتيك در مهندسي ژئوماتيك

3

0

50

ورشوساز مسعود

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

حسيني نوه احمدآباديان علي

درس(ت): چهار شنبه 15:30-17:30

 

امتحان(1396.03.27) ساعت : 10:30-12:30

فتوگرامتري فضايي

3

0

30

ولدان زوج محمدجواد

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

مختارزاده مهدي

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

 

امتحان(1396.03.29) ساعت : 10:30-12:30

مدلسازي رقومي زمين

3

0

5

ورشوساز مسعود

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

مشهدي حسين علي مسعود

درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

 

امتحان(1396.03.17) ساعت : 08:00-10:30

كاربردهاي سنجش ازدور

3

0

30

مباشري محمدرضا

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

امتحان(1396.03.17) ساعت : 08:00-10:30

سنجش ازدورپارامترهاي محيطي

3

0

50

مباشري محمدرضا

درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00

درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00

امتحان(1396.04.04) ساعت : 08:00-10:30

سيستمهاي مايكروويو

3

0

50

صاحبي محمودرضا

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

امتحان(1396.03.23) ساعت : 10:30-12:30

سنجش از دور ابرطيفي

3

0

50

مجردي برات

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

امتحان(1396.03.16) ساعت : 08:00-10:30

 

1395/11/25 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد